Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v r. 2011

Seznam tabulek a grafů


Tučně jsou označeny položky, které jsou součástí tištěné podoby VZČ.
Kurzívou jsou označeny položky, které jsou v tištěné podobě VZČ ve zjednodušeném provedení. Zde jsou ve verzi plné.
Nijak nezvýrazněné položky jdou obsaženy pouze zde (nejsou součástí tištěné podoby VZČ 2011).

  Vybraná fakta a čísla fakult Univerzity Karlovy
  I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze
  I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
  I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze
  I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
  I-5a Grantová rada
  I-5b Ediční rada
  I-5c Historická komise
  I-6 Fakulty a další součásti
  I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
  I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
  I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
 
  II-1 Příspěvek a dotace, výnosy
  II-a Struktura příjmů
  II-b Struktura čerpání
  II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
  II-2b Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
  II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků
  II-4 Přehled o úvazcích pracovníků
  II-5 Počet akademických pracovníků - cizinců
  II-c Struktura pracovníků UK
  II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků
  II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
  II-f Věková struktura pracovníků UK
  II-g Věková struktura pracovníků UK (ženy)
 
  III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2011)
  III-1b Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-1c Počet studijních programů a oborů dle typu studia
  III-a Vývoj počtu studijních programů (2002-2011)
  III-1d Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách (k 31. 12. 2011)
  III-1e Přehled nových akreditací
  III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
  III-1g Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
  III-1h Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2011)
  III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-1j Předesdové oborových rad doktorských studijních programů
  III-1k Společné studijní programy Joint/Double/Multiple Degree
  III-1l Studijní programy a obory realizované společně s jinou vysokou školou
  III-2a Počty studentů dle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2011)
  III-b Studenti ve studijních programech
  III-c Struktura studentů
  III-2b Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 12. 2011)
  III-2c Celkový počet studentů podle fakult
  III-2d Počet studentů podle studijních programů
  III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
  III-2e Počet cizinců studujících na UK
  III-2f Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-2g Počet studentů starších než 30 let podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-e Procento a počet studentů - cizinců (2002-2011)
  III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
  III-3b Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
  III-f Vývoj počtu přihlášek
  III-g Struktura přihlášek
  III-h Struktura přijetí
  III-i Struktura zapsaných
  III-3c Četnost přihlášek podaných do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
  III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
  III-4a Celkový počet absolventů
  III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
  III-4c Celkový počet absolventů podle studijních programů
  III-4d Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
  III-k Vývoj počtu absolventů (2002-2011)
  III-l Struktura absolventů
  III-4e Seznam smluv o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
  III-4f Míra nezaměstnanosti absolventů
  III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
  III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2010-2011)
  III-5c Studijní neúspěšnost - kalendářní rok
  III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
  III-6b Počet současně studovaných studií na UK
  III-7a Počet přiznaných stipendií
  III-7b Přiznaná stipendia (v tis. Kč)
  III-7c Přehled vyměřených poplatků spojených se studiem a úlev na poplatcích
  III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
  III-8a Ubytování studentů
  III-8b Seznam jednotlivých kolejí s uvedením lůžkové kapacity
  III-9a Stravování studentů
  III-9b Seznam menz s uvedením maximální možné denní výrobní kapacity jídel
  III-10a Péče o studenty - ubytování, stravování
  III-10b Poradenské služby v IPC
  III-11 Počet studentů se speciálními potřebami
  III-12 Ceny udělené studentům a absolventům
  III-13a Počet absolventů rigorózního řízení
  III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2010-2011
  III-14a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
  III-14b Počet účastníků celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
  III-15a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
  III-15b Počet účastníků celoživotního vzdělávání podle fakult
  III-n Počet kurzů CŽV
  III-o Počet účastníků CŽV
  III-16a Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
  III-16b Počet účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
  III-17 Počet studijních oborů s praxí delší než 1 měsíc
 
  IV-1 Tuzemské programy a projekty I. (rezortní) - všechny projekty běžící k 31. 12. 2011
  IV-2a Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - všechny projekty běžící k 31.12.2011
  IV-2b Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - projekty nově přijaté v roce 2011
  IV-3 Počet grantů nově získaných z GA ČR (2002-2011)
  IV-4a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2011
  IV-4b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty nově přijaté
  IV-4c Zapojení do projektů 7. RP
  IV-5 Zapojení do řešení výzkumných záměrů
  IV-6a Výzkumná centra "1M" (UK je koordinátorem) a "LC"
  IV-6b Výzkumná centra (UK jako spolunositel)
  IV-a Prostředky přidělené na výzkumná centra (2002-2011)
  IV-7 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
  IV-8 Čerpaná podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT
  IV-9 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů
  IV-10a GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
  IV-10b GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
  IV-b GAUK - počty podaných a přijatých projektů (2002-2011)
  IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2011 (2. kolo)
  IV-12a Publikační činnost interních pracovníků UK - Články
  IV-12b Publikační činnost interních pracovníků UK - Knihy
  IV-13 RIV - počet záznamů
  IV-14 Počty nově habilitovaných docentů a jmenovaných profesorů podle fakult
  IV-15 Nově habilitovaní docenti
  IV-16 Nově jmenovaní profesoři
  IV-c Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2002-2011)
  IV-d Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2002-2011)
  IV-17 Akreditace habilitačních oborů a jmenovacích oborů
  IV-18 Akreditace a reakreditace habilitačních oborů
  IV-19 Akreditace a reakreditace oborů pro jmenovací řízení
  IV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
  IV-21 Čestné doktoráty
  IV-22 Vědecké konference pořádané nebo spolupořádané fakultou/součástí
  IV-23 Programy UNiverzitní výzkumná CEntra - UNCE
 
  V-1a Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
  V-1b Přijetí zahraničních návštěv
  V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků
  V-3 Mobilita studentů
  V-4 Další studijní pobyty v zahraničí
  V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti)
  V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci)
  V-a Mobilita studentů - ERASMUS (2002-2011)
  V-b Mobilita studentů - ERASMUS
  V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci)
  V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace)
  V-6a Fond mobility - počty podaných a schválených návrhů
  V-c Fond mobility (2002-2011)
  V-d Fond mobility - struktura schválených návrhů
  V-6b Fond mobility - finance
 
  VI-1a Přehled akcí hrazených z FRM
  VI-1b Přehled akcí financovaných z FRIM (nad 100 tis. Kč)
  VI-2 Přehled akcí financovaných s účastí státního rozpočtu
  VI-3 Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol
  VI-a Projekty FRVŠ (2002-2011)
  VI-4 Realizované Rozvojové projekty
  VI-b Struktura rozvojových programů -- legenda ke grafu
  VI-5a Strukturální fondy EU - Přehled projektů UK v Operačních programech
  VI-5b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
  VI-5c Strukturální fondy EU - UK jako partner
  VI-6 Přehled využití prostředků státního rozpočtu v letech 2003-2011
  VI-7 Inovační transfer
  VI-8 Patenty a užitné vzory
 
  VII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
  VII-a Produkce nakladatelství Karolinum 2002-2011
  VII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
 
  VIII-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
  VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
  VIII-3 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
  VIII-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
  VIII-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
  VIII-c Centrální katalog - struktura knihovního fondu
  VIII-d Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle (2005-2011)
  VIII-e Připojení pracovišť k síti (Praha)
  VIII-f Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu)
 
  X-1 Počet stížností a počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
  X-2 Umístění UK v mezinárodních žebříčcích