II-1 Příspěvek a dotace, výnosy


Neinvestiční dotace a příspěvky (v tis. Kč) Poskytnuto Vyčerpáno Převod do FÚUP/FPP Vráceno
Neinvestiční příspěvek a dotace z kap. 333 - MŠMT mimo VaV 3 548 316 3 208 783 338 707 826
v tom: vzdělávací činnost 2 648 643 2 497 068 151 575  
  stipendia studentů doktorských studijních programů 272 016 272 016    
  studující cizinci a mezinárodní spolupráce 102 078 101 502 5 571
  z toho: studenti, kteří nejsou občany ČR 35 409 35 193   216
  Fond vzdělávací politiky 5 071 5 071    
  projekty Fondu rozvoje vysokých škol 15 406 15 286   120
  rozvojové programy 159 897 159 807   90
  mimořádné aktivity 1 000 1 000    
  příspěvek na sociální stipendia 5 221 1 817 3 404  
  příspěvek na ubytovací stipendia 120 144 120 144    
  dotace na ubytování a stravování studentů 25 517 25 471   46
  poslanecká iniciativa 193 323 9 600 183 723  
z toho: příspěvek na letní školy slovanských studií 3 406 3 406    
Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj z kap. 333 - MŠMT 1 698 540 1 674 384 22 770 1 386
v tom: výzkumné záměry 682 979 666 081 16 434 464
  specifický výzkum 300 002 298 972 1 030  
  dotace na podporu vědy 429 070 428 332 738  
  rámcové programy 11 400 11 018 19  
  podpora mobility 2 036 1 533 7 496
  účelové prostředky na výzkum a vývoj bez SVV 273 053 268 447 4 542 63
Neinvestiční dotace a příspěvek ostatní odbory 2 710 2 197   513
Neinvestiční dotace programové financování 19 105 19 105    
Neinvestiční příspěvek a dotace MŠMT celkem 5 268 671 4 904 468 361 477 2 726
z toho: příspěvek 3 244 751 2 906 049 338 702  
           
Neinvestiční příspěvek a dotace mimo MŠMT celkem 680 242 668 640 3 129 8 473
z toho: VaV 608 106 596 504 3 129 8 473
Neinvestiční příspěvek a dotace celkem 5 948 913 5 573 108 364 606 11 199
           
Vlastní výnosy v hlavní činnosti   2 187 358    
Vlastní výnosy v doplňkové činnosti   397 094    
Výnosy UK celkem 8 533 364 8 157 559    
           
Vnitroorganizační výnosy celkem   80 692    
           
FÚUP - Fond účelově určených prostředků        
FPP - Fond provozních prostředků