III-14a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů


Skupiny oborů Kód skupiny oborů Počet kurzů CŽV Celkem Z toho §60*
    kurzy orientované
na výkon povolání
kurzy zájmové U3V    
    do 15 hod. 16-100 hod. 101 hod. a více do 15 hod. 16-100 hod. 101 hod. a více      
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 11 0 0 2 0 12 25 11
Technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravot., lékař a farm. vědy a nauky 51 až 53 24 3 2 0 3 4 4 40 4
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 0 23 2 3 4 6 29 67 8
Ekonomie 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právo, právní a veřejnoprávní činnost 68 0 31 0 0 0 0 1 32 1
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 1 17 39 4 11 0 5 77 17
Obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 4 0 2 6 0
Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 1 4 0 0 3 0 12 20 0
Celkem 11 až 82 26 89 43 7 27 10 65 267 41
 
* - Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle §60 zákona o vysokých školách.