III-14b Počet účastníků celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů


Skupiny oborů Kód skupiny oborů Počet účastníků CŽV Celkem Z toho §60*
    kurzy orientované
na výkon povolání
kurzy zájmové U3V    
    do 15 hod. 16-100 hod. 101 hod. a více do 15 hod. 16-100 hod. 101 hod. a více      
Přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 28 0 0 79 0 233 340 102
Technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravot., lékař a farm. vědy a nauky 51 až 53 983 40 11 0 452 87 448 2 021 16
Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 0 346 24 22 25 526 2 168 3 111 541
Ekonomie 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Právo, právní a veřejnoprávní činnost 68 0 877 0 0 0 0 103 980 212
Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 80 326 3 300 36 311 0 288 4 341 2 281
Obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 175 0 370 545 0
Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 29 116 0 0 77 0 1 163 1 385 0
Celkem 11 až 82 1 092 1 733 3 335 58 1 119 613 4 773 12 723 3 152
 
* - Z toho počet účastníků, jež byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle §60 zákona o vysokých školách.