III-15 Počet programů a účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků podle fakult


Kurzy orientované na
pedagogické dovednosti 1
Kurzy orientované na
obecné dovednosti 2
Kurzy odborné 3 Celkem
  počet programů počet účastníků počet programů počet účastníků počet programů počet účastníků počet programů počet účastníků
UK 4 143 1 15 0 0 5 158
 
1 pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.)
2 obecné dovednosti (komunikační dovednosti – např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace – využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.)
3 odborné kurzy – kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření