III-1l Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe


Název a sídlo pobočky, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Typ studijního programu nebo jeho části Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná na pobočce (prezenční, kombinovaná, distanční) Probíhají na pobočce obhajoby (ano/ne) Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky (ano/ne)
Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK Mariánské Lázně Specializace ve zdravotnictví Bc. Fyzioterapie PF ne ne
 
pobočka - jakékoli dislokované pracoviště UK nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo