III-4f Seznam absolventů doktorských studijních programů


Fakulta Jméno Školitel Název dizertační práce
KTF ThLic. Gregor Buss Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann Die Kollaboration von katholischer Kirche und Geistlichen mit dem Staatssozialistischen Regime der DDR aus theologisch-ethischer Perspektive
KTF ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. De Religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím
KTF MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph. Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos.
KTF PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph. Prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. Právo exklusivity při papežských volbách
ETF Mohamad-Iwhida Ahmed, M.A., Th.D Doc. Pavel Hošek, Th.D. Human Rights in Islam. Reconciliation, Tolerance, Coexistence "The Islamic Perspective"
ETF Mgr. Peter Cimala Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Svoboda v listu Galatským. Eleutheria jako soteriologická metafora.
ETF Mgr. Jiří Ján Doc. ThDr. Martin Wernisch Kristus a spásas člověka v theologii sv. Hilaria z Poitiers.
ETF Dr. Mgr. Vít Machálek, Th.D. Prof. ThDr. Milan Balabán Postoje křesťanů k islámu. Dějiny- současný stav - perspektivy.
HTF Mgr. Ondřej Čihák, Th.D. Prof. ThDr. Zdeněk Kučera Nic jako označení divinní entity
HTF Mgr. Klára Muzikářová, Th.D. Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. Kult svatých v tradici marockých Židů. Význam kultu svatých pro židovskou marockou společnost v Maroku a Státě Izrael s přihlédnutím ke společenským změnám ve 20. stol.
HTF ThDr. Milan Šimek, Th.D. Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek Pius II. a utrakvismus
HTF Mgr. Alžběta Turková, roz. Nováková, Th.D. Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. Vnímání holocaustu z hlediska judaismu
PF JUDr. Anna Dolejší, Ph.D. Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc Evropský platební rozkaz a platební rozkazy v České republice, Francii a Německu
PF JUDr. Barbora Dubanská Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti ve srovnávacím pohledu
PF JUDr. Denisa Jindřichová, roz. Sasková, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. Nerovné postavení mužů a žen v kontextu s národní a evropskou legislativou
PF JUDr. Eva Zajíčková Doc. JUDr. Jiří Mikeš Právní úprava veřejných dražeb v České republice
PF JUDr. Hana Müllerová, roz. Protivová, Ph.D. Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. Právo na příznivé životní prostředí jako základní lidské právo
PF JUDr. Helena Hrubešová, Ph.D. Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc Právní vztahy uzavírané prostřednictvím internetu v mezinárodním právu soukromém
PF JUDr. Ivan Telecký, Ph.D. Doc. JUDr. Jiří Mikeš Financování výstavby a akvizice nemovitostí
PF JUDr. Jan Páv Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
PF JUDr. Jana Bartálová, Ph.D. Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Principy ovládající právní úpravu akciových společností
PF JUDr. Jana Mahdalíčková Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Trestněprávní postih drogové kriminality
PF JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D. Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. Předsmluvní odpovědnost v občanském právu z pohledu českého a evropského práva
PF JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D. Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Europeizace české právní úpravy ochrany spotřebitele
PF JUDr. Juraj Daniš JUDr. Harald Scheu, Ph.D. Európske ústavné súdnictvo: legitimita, efektivita a právotvorná funkcia
PF JUDr. Lenka Teska Arnoštová, roz. Arnoštová, Ph.D. Doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc. Právní postavení zdravotnických zařízení
PF JUDr. Lukáš Klee Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Smluvní podmínky FIDIC v České republice
PF JUDr. Marta Uhlířová, roz. Papežová, Ph.D. Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Postavení obhájce v trestním řízení
PF JUDr. Martina Kubištová, Ph.D. Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. Centrální banka v soustavě veřejné moci
PF JUDr. Michaela Orságová Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc Konflikty řízení mezi řádnými soudy a mezinárodní arbitráží
PF JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. Doc. , JUDr. Hana Marková, CSc. Penále jako důsledek daňové kontroly
PF JUDr. Petr Kališ, Ph.D. Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. Smlouva o nájmu podniku
PF JUDr. Petr Syrovátko Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Fúze akciových společností a jejich dopad na ochranu hospodářské soutěže
PF JUDr. Petra Jakešová Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. Právní nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky
PF JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph. Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Ochrana investic holdingových struktur a role institutu "corporate veil" v judikatuře
PF JUDr. Zuzana Nitschneiderová, Ph.D. Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Akcie, ako predmet právnych vzťahov
PF Mgr. Alena Naatz Doc. JUDr. Pavel Svoboda Evropskoprávní aspekty paralelních dovozů
PF Mgr. Aleš Bartl Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Srovnávací, klamavá a skrytá reklama
PF Mgr. Jakub Evan Chmelík, Ph.D. Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách
PF Mgr. Jakub Svoboda Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. Odpovědnost za vadu u smluv o dílo
PF Mgr. Jindřich Kysela Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. Problematika dokazování v občanském soudním řízení
PF Mgr. Kateřina Malmstedt, roz. Douchová, Ph.D. Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Aktivní legitimace k řízení před evropskými soudy ve věcech práva veřejných podpor
PF Mgr. Lenka Blahutová, Ph.D. Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc Aktuální právní otázky odpovědnosti dopravce při námořní přepravě zboží
PF Mgr. Lenka Jurošková, Ph.D. Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. Právní problematika bankovního dohledu
PF Mgr. Martin Sup, Ph.D. Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností
PF Mgr. Miroslava Burčíková, Ph.D. Doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. Ochrana obetí obchodu so ženami a deťmi
PF Mgr. Olga Pouperová Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. Veřejnoprávní regulace médií
PF Mgr. Štěpán Kratěna Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Směnečné řízení
PF Mgr. Václav Filip, Ph.D. Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Vybrané právní problémy správy a řízení akciových společností v ČR
PF PhDr. Mgr. Jana Girmanová Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Odstoupení od smlouvy jako prostředek soukromoprávní ochrany spotřebitele
1.LF Dr. Jasper Eugene Manning RNDr. Milan Reiniš, CSc. Epigenetic Agents Induce MHC class I Surface Expression on Tumor Cells and Reexpress an Aberrantly Silent Marker of Myeloid Neoplasms
1.LF Dr. Rudolf Ganger MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Computer Assisted Deformity Correction using the Taylor Spatial Frame (TSF)
1.LF Ing. Drahomíra Springer Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Vyšetřování poruch štítné žlázy a stanovení referenčních intervalů užívaných laboratorních tyroidálních markerů
1.LF Ing. Eliška Krejčí Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Molekulární mechanismy ovlivňující účast buněk neurální lišty na vývojových dějích a homeostase ve vybraných lokalizacích
1.LF Ing. Ivan Mikula, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Eukaryotic and prokaryotic nitric oxide synthase - structure-function studies
1.LF Ing. Jan Benedikt RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. Studium vztahu struktury a funkce teplotně aktivovaných TRP iontových kanálů
1.LF Mgr. Dana Douděrová, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane Synthase
1.LF Mgr. Daniela Záhoráková Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Molecular pathology of Rett syndrome
1.LF Mgr. Denisa Myslivcová RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. Proteomická analýza jaterního přetížení železem
1.LF Mgr. Hana Malínská, Ph.D. RNDr. Eva Tvrzická, CSc. The role of oxidative stress in the pathogenesis of metabolic syndrome and its complications
1.LF Mgr. Helena Svobodová MUDr. Tomáš Štulc Význam exprese vybraných leukocytárních a trombogenních markerů v procesu aterogeneze
1.LF Mgr. Jana Justinová Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Sexualita uživatelů návykových látek
1.LF Mgr. Jana Maixnerová, Ph.D. RNDr. Lenka Maletinská, CSc. Nové farmakologické intervence ovlivňující příjem potravy se zaměřením na anorexigenní neuropeptidy: peptid CART (cocaine-and amphetamine-regulated transcript) a peptid uvolňující prolaktin (PrRP)
1.LF Mgr. Katarína Smolková RNDr. Petr Ježek, DrSc. Non-canonical bioenergetics of the cell
1.LF Mgr. Linda Kideryová, Ph.D. Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Použití vícekanálové průtokové cytometrie v biomedicíně a experimentální biologi
1.LF Mgr. Lukáš Stibůrek Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. The role of human Sco1, Sco 2, Surfl and Oxa 1 I in the biogenesis of the oxidative phosphorylation systém
1.LF Mgr. Martina Huranová, Ph.D. Mgr. David Staněk, Ph.D. Formování a recyklace funkčních sestřihových komplexů in vivo
1.LF Mgr. Martina Pejznochová Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. The study of mitochondrial biogenesis during human fetal development
1.LF Mgr. Martina Spišáková, Ph.D. MUDr. Zora Mělková, Ph.D. Charakter bunkovej smrti hostiteľskej bunky indukovanej vírusom vakcínie a inhibičný efekt kyseliny lipoovej na rast vírusu vakcínie
1.LF Mgr. Martina Živná Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Molekulární podstata familiárních hyperurikemických nefropatií
1.LF Mgr. Miroslava Rohanová Doc Ing Marie Balíková, CSc. Biotransformace, dispozice a toxikologická detekce zneužívaných psychedelických fenylalkylaminů
1.LF Mgr. Olga Kostková RNDr Hana Hansíková, CSc. Studium mitochondriální ultrastruktury a funkcí u vybraných mitochondriálních a lysosomálních střádacích chorob
1.LF Mgr. Pavel Mader, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. Structural Studies of Human Carbonic Anhydrases Isoenzymes
1.LF Mgr. Stanislav Žák Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. Sebevražda jako hledání nového života
1.LF Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Krize jako výzva ke změně kvality života
1.LF Mgr. Zuzana Macek Jílková MUDr. Jan Kopecký, DrSc. Intergrating role of adipose tissue secretory functions in response to dietary and pharmacological treatments
1.LF MUDr. Aleš Hejčl Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Experimentální přemostění míšního poranění pomocí hydrogelů
1.LF MUDr. Andrea Burgetová MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. Roztroušená skleróza a měření T2 relaxačního času ve strukturách centrální šedé hmoty mozkové
1.LF MUDr. Blanka Skalická Prof. MUDr. Ivan Málek, CSc. Přínos nových imunosupresiv po transplantaci srdce
1.LF MUDr. Dana Horáková Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prediktivní markery pro vývoj klinického stavu u pacientů s oztroušenou sklerózou mozkomíšní
1.LF MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. Orální zdraví předškolních dětí z hlediska vlivu demograficko-sociálního pozadí rodinného prostředí a postojů a chování rodičů vzhledem k péči o chrup dětí
1.LF MUDr. Hana Pácová MUDr. Jaromír Astl Sledování výskytu lidského defensinu ve vztahu k buněčnému cyklu ve sliznici dýchacích cest
1.LF MUDr. Helena Brodská Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. Sledování biochemických markerů septických stavů
1.LF MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová , DrSc. Poruchy spánku a bdění u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
1.LF MUDr. Jan Krupička Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Léčba srdečního selhání řízená podle natriuretického peptidu typu B
1.LF MUDr. Jana Tuková, Ph.D. Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. Intracellular Concentration of Methotrexate in Erytrocytes and MTHFR Polymorphisms: Possible Association with Methotrexate Efficasy and Toxicity in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis
1.LF MUDr. Jevgenija Vymětalová Prof. MUDr. Ivan Málek, CSc. Neinvazivní diagnostika rejekce štěpu po ortotopické transplantaci srdce: posouzení možnosti využití stanovení dárcovské DNA v plasmě příjemce jako markeru akutní rejekce
1.LF MUDr. Jiří Koutek Doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Suicidální jednání v dětství a adolescenci
1.LF MUDr. Josef Bešík Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Odolnost hypertrofického srdečního svalu k akutnímu nedostatku kyslíku
1.LF MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D. RNDr. Petr Bob, Ph.D. Traumatický stres, disociace a schizofrenie: psychopatologické a psychofyziologické charakteristiky
1.LF MUDr. Lyudmila Kancheva Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. Neuroactive steroids - physiology and pathophysiology
1.LF MUDr. Magdalena Lejsková Doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc. Vliv menopauzy na rizikové faktory aterosklerózy
1.LF MUDr. Martin Bláha Prof. MUDr. Vladimír Beneš Vliv zevních stimulů (CO2, alkohol, coffein) na průtok krve mozkem a na mozkovou autoregulační schopnost
1.LF MUDr. Martin Sedlář Prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. Zánětlivá odpověď organizmu u pacientů po operacích proximálního femoru
1.LF MUDr. Martin Válek, Ph.D. Doc. Ing. František Lopot, CSc. Cévní přístupy pro hemodialýzu a hemodynamika
1.LF MUDr. Michal Kudla Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Transplantace tenkého střeva v experimentu
1.LF MUDr. Pavel Šnajdr Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Genetická regulace vývoje končetiny.
1.LF MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. Svobodná vůle ženy v indikaci císařského řezu
1.LF MUDr. Petr Libánský, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. Diagnostika a chirurgická léčba primární hyperparathyreózy
1.LF MUDr. Petr Lukeš MUDr. Jaromír Astl Exprese NO syntáz, TGF-beta 1 a EGF u nemocných s prokázanou orofaryngeální infekcí Helicobacter pylori a jeho úloha u patologií orofaryngu
1.LF MUDr. Petr Vachata Prof. MUDr Pavel Petrovický, DrSc. Mikrochirurgická topografická anatomie temporální kosti a transtemporálních přístupů k lební bazi
1.LF MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk v buňky endotelové a hladké svalové jako model cévního vývoje
1.LF MUDr. Robert Bartoš Prof. MUDr Pavel Petrovický, DrSc. Sledování výsledků elektrické kortikální stimulace a funkční magnetické rezonance
1.LF MUDr. Simona Jirsová Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. Vliv některých toxických látek z prostředí na reprodukci
1.LF MUDr. Stanislav Trča Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Tkáňová a klinická reakce při pentasacharidové prevenci
1.LF MUDr. Tomáš Grus Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. Příspěvek k hemodynamice cévních spojení
1.LF MUDr. Vlastimil Vančura MUDr.Jan Bytešník, CSc. Vliv postupného zvyšování stimulačního napětí na šíri QRS komplexu u nemocných s trvalou kardiostimulací z pravé komory srdeční
1.LF MUDr. Zdeněk Čada Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Glykobiologie nádorů hlavy a krku
1.LF MUDr. Zdenka Hrušková MUDr. Helena Marečková, CSc. ANCA-asociované vaskulitidy: komplexní diagnostický přístup
1.LF PhDr. Jan Soukup Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Disociace v období dospívání.
1.LF PhDr. Slavomil Fischer, MBA, Ph.D. MUDr. Ilja Žukov, CSc. Depravace osobnosti vlivem uvěznění
1.LF RNDr. Alena Čížková Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Characterization of mitochondrial respiratory chain defects using DNA microarrays /'Studium regulace a poruch mitochondriálních funkcí pomoci DNA čipu
1.LF RNDr. Jan Ježek RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D. Úloha odpřažení při snižování reaktivních sloučenin kyslíku
1.LF RNDr. Katarína Hulíková, Ph.D. MUDr. Anna Fišerová, CSc. NKRP1C receptor-carbohydrate interaction contributes to antitumor immune response via activation of NK and B cells
1.LF RNDr. Kristina Forsterová, Ph.D. MUDr. Jiří Schwarz, CSc. Molekulární hodnocení reziduálního onemocnění u chronické lymfocytární leukémie
2.LF Dr. Norbert Zoremba Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Extracellular space diffusion parameters and metabolism in the rat somatosrensory cortex during recovery from transient global ischemia and hypoxia
2.LF Ing. Ondřej Cais MUDr. Ladislav Viklický, DrSc. Studium modulace rekombinativních a nativních NMDA receptorů fyzikálními a chemickými faktory
2.LF Mgr. Alžběta Vážna Prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. Asociačná štúdia s génom ADA a detailná charakterizácia 'dvoch chromozomálnych prestavieb u autizmu.
2.LF Mgr. Helena Břízová Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Lymfom z buněk pláště, genová exprese v patogenezi onemocnění
2.LF Mgr. Iva Prajerová, Ph.D. Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. Membránové vlastnosti neurálních kmenových/progenitorových buněk v průběhu in vitro diferenciace a po transplantaci do mozku potkana
2.LF Mgr. Zuzana Mušová Prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. Molekulárně genetická analýza syndromu fragilního chromozomu X a myotonické dystrofie
2.LF MUDr. Aleš Janda Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc. Tvorba a hodnocení informačních zdrojů v medicíně
2.LF MUDr. Alexandr Kučera, Ph.D. Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. Ovlivnění růstu tumoru na experimentálním zvířecím modelu
2.LF MUDr. David Vajtr Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Biochemická diagnostika expanzních kontuzí mozku.
2.LF MUDr. Gabriela Mahelková Doc. RNDr. Jana Novotná, CSc. Oxidační poškození rohovky a čočky
2.LF MUDr. Karel Šlais Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Difúzní parametry mozkové tkáně při ischémii a v průběhu status epilepticus
2.LF MUDr. Marek Pluta Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Význam peroperační a pooperační detekce sentinelových lymfatických uzlin pro léčebnou strategii karcinomu děložního hrdla a vulvy. Stanovení prognostického významu submikroskopického postižení uzlin pomocí imunohistochemického určení přítomnosti cytokeratinu
2.LF MUDr. Martin Opočenský Prof. Mudr. Luděk Červenka, CSc. Úloha endotelinového systému v rozvoji hypertenze a hypertenzního orgánového poškození u Ren-2 transgenních potkanů
2.LF MUDr. Martin Švehlík Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc. Gait analysis in Cerebral Palsy
2.LF MUDr. Martin Wald Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Časná diagnostika a terapie lymfedému po komplexní léčbě
2.LF MUDr. Miroslava Balaščaková Prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc. Cystická fibróza a novorozenecký screening cystické fibrózy v ČR
2.LF MUDr. Rudolf Horváth Doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Dendritic cells in health and disease
2.LF MUDr. Soňa Liptáková Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. The role of main excitatory and inhibitory transmitters in epileptic seizures and the effect of antiepileptic drugs in the immature brain
2.LF PharmDr. Klára Sochorová Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Dendritické buňky a jejich role u vybraných patologických stavů
2.LF Mgr. Lenka Mikasová MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. Dynamic behavior of surface CB1R in cortical neurons in vitro
3.LF Ing. Daniela Pintérová, Ph.D. Doc. MUDr. Marie Černá, CSc. Molecular aspects of genetic predisposition to type 2 diabetes mellitus and its monogenic forms
3.LF Ing. Veronika Poláková MUDr. Pavel Vodička, CSc. Genetic profile of genes involved in cell cycle control and the risk of sporadic colorectal cancer in the Czech Republic
3.LF Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Nutriční stav pražských bezdomovců
3.LF Mgr. Lenka Hrubá, Ph.D. Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Vliv prenatální expozice metamfetaminu a "cross fosteringu" na funkční změny u laboratorního potkana
3.LF Mgr. Lucie Moravcová, roz. Kintrová, Ph.D. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Sledování efektivity kognitivně behaviorální terapie obezity aplikované v kurzech snižování nadváhy ve vztahu ke kognitivním a behaviorálním faktorům
3.LF Mgr. Michaela Procházková, Ph.D. Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Změny exprese a produkce cyklooxygenáz v míše vlivem bolesti a farmak
3.LF Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. Doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D. Molecular adaptations of adipose tissue in relation to dietary treatment of obesity in human
3.LF MUDr. Barbora Schutová, Ph.D. Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných metanfeteminu
3.LF MUDr. Bashar Aldhoon, Ph.D. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Úloha některých genetických faktorů při změnách tělesné hmotnosti
3.LF MUDr. Jan Štukavec, Ph.D. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Preklinické stanovení účinnosti ftalocyaninu pro fotodynamickou terapii tumorů rekta
3.LF MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Registr zlomenin proximálního femuru, optimalizace postavení CCEP kyčelního kloubu
3.LF MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Možnosti preemptivní analgézie a zvýšení účinnosti analgetik neurofarmaky
3.LF MUDr. Karolína Krátká, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. Poruchy metabolismu železa u kožních a chronických jaterních onemocnění
3.LF MUDr. Lucie Baláková, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Léčebné ovlivnění příznaků u schizofrenních pacientů pomocí rTMS.
3.LF MUDr. Markéta Žaliová Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. Molekulárně genetická analýza syndromu fragilního chromozomu X a myotonické dystrofie
3.LF MUDr. Michal Raszka, Ph.D. Doc. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. Disociace: fenomenologie, patofyziologie a její vztah k obsedantně-kompulzivní poruše
3.LF MUDr. Milka Klinčeva, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Current interventional approach to coronary artery disease
3.LF MUDr. Petr Schalek, Ph.D. RNDr. Petr Petráš, CSc. Prevence recidiv nosní polypózy u nemocných s nálezem enterotoxiny produkujících kmenů Staphylococcus aureus.
3.LF MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Korová elektrická stimulace a bolest
3.LF MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR
3.LF MUDr. Zuzana Jiráková Trnková Doc. MUDr. Milan Jíra, CSc. Molekulární diagnostika a prognóza u akutní myeloidní leukémie
3.LF PharmDr. Marie Soukupová, Ph.D. Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Účinek analgetik a jejich kombinací s neurofarmaky na bolest a mediátory v mozku
LFP MUDr. Hana Hecová Prof. MUDr Jan Kilian, DrSc. Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů
LFP MUDr. Jiří Podlipný Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Vliv léčby sertralinem na vybrané metabolické a antropometrické parametry depresivních osob
LFP MUDr. Michal Krčma Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. Vyšetřovací metody mikrocirkulace kůže u syndromu diabetické nohy
LFP MUDr. Michal Šmíd MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Aortální stenóza
LFP MUDr. Miroslav Levý Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. Význam stanovení nádorových markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu
LFP MUDr. Petr Mukenšnabl Prof. MUDr. František Fakan, CSc. Diferenciální diagnostika vybraných vzácnějších benigních nádorů plic a pleury
LFP MUDr. Radovan Kubeš Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Mini-invazivní implantace endoprotéz kyčelního kloubu
LFP MUDr. Renata Pomahačová Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. Juvenilní lymfocytární thyreoiditis a současný výskyt infekce Helicobacter pylori
LFP MUDr. Sylva Racková Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Borna disease virus (BDV), detekce cirkulujících imunokomplexů (CIC) v séru pacientů s psychickými poruchami
LFP MUDr. Tomáš Reischig Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Cytomegalovirová infekce po transplantaci ledviny
LFP MUDr. Vasileios Tzigkounakis Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. Contemporary metods of treatment of injuries and their complications in immature permanent teeth in children
LFP MUDr. Zdeněk Jankovec Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. Optimalizace léčby diabetu inzulínem - léčba inzulínovými pumpami
LFP RNDr. Radek Šíma Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Korelace morfologických a molekulárně genetických vlastností vybraných nádorů
LFHK Chaitra Srinivas Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. To Asses the Stability of Orthodontic Treatment using PAR Index
LFHK Mgr. Eva Hlaváčková MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. Kvalita života a životní styl českých dětí ve městě a na vesnici
LFHK Mgr. Monika Holická Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ovlivnění infekce Francisella tularensis LVS in vitro působením interferonu-gamma a liposacharidu
LFHK Mgr. René Endlicher, Ph.D. Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu a trijodtyroninu
LFHK Mgr. Věra Vlastníková Prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. Pohybová aktivita seniorů jako preventivní složka jejich životního stylu
LFHK Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D. Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Prognostický význam exprese ZAP-70 u nemocných s chronickou lymfocytární
LFHK MUDr. Aleš Čoček, Ph.D. Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. Vliv indukce magnetického pole síťového kmitočtu na adherenci leukocytů nemocných s karcinomy hlavy a krku
LFHK MUDr. Filip Čečka, Ph.D. Doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. Ošetření pahýlu slinivky břišní u laparoskopické levostranné pankreatektomie
LFHK MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. Prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. Možnosti hodnocení profesionální expozice toluendiisokyanátu
LFHK MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. MUDr. Irena Krčmová, CSc. Infekce makrofágové linie J774.2 bakterií Francisella tularensis -změny membránových a nitrobuněčných molekul
LFHK MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Potravinová alergie u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let - klinický význam vybraných imunologických parametrů
LFHK MUDr. Jitka Schreiberová Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. Celková anestézie a analgosedace kombinací nových alfa2 agonistů a ketaminu se zaměřením na mimořádné situace
LFHK MUDr. Mohamed Al -Tashi Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Barrettův jícen: prevalence a komplikace v 10 letém období
LFHK MUDr. Petr Prášil, Ph.D. Doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. Průnik beta-laktamových antibiotik do likvoru a jeho vztah k markerům zánětu v průběhu invazivní bakteriální infekce
LFHK MUDr. Radim Janoušek Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. Efekt jódové kontrastní látky na reziduální ledvinné funkce u hemodializovaných nemocných
LFHK MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D. Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc. Sledování výskytu heparinové rezistence u populace nemocných před operací srdce v mimotělním oběhu
LFHK MUDr. Vladimír Svitek, Ph.D. Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc. Klinický význam použití nových technologií při vedení mimotělního oběhu
FaF Ing. Pavel Skála Doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc. Příprava a biologická aktivita derivátů dihydroxybenzoových kyselin
FaF Mgr. Barbora Pomahačová Doc. RNDr. Jiřina Dušková, CSc. Heterologní exprese ABC transportéru v Catharanthus Roseus (L.) G. Don
FaF Mgr. Eliška Štejnarová, Ph.D. Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Vliv obsahových látek vybraných taxonů vyšších rostlin na trombocytární agregaci
FaF Mgr. Eva Brčáková Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Vliv cholestatického poškození jater na eliminaci a transport léčiv
FaF Mgr. Eva Novotná, Ph.D. Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. Protituberkulózní látky a jejich další antimikrobiální účinky.
FaF Mgr. Ivan Šnajdr, Ph.D. Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Využití Pd-katalyzovaných reakcí v syntéze laktonů
FaF Mgr. Jakub Novotný Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Ceramides and Dimethylamino Acid Derivatives as Skin Barrier Modulators
FaF Mgr. Jaroslav Peč Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. Studium metabolizmu v in vitro kulturách Cannabis sativa L.
FaF Mgr. Jaroslav Roh, Ph.D. Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Příprava a funkcionalizace 5-substituovaných tetrazolů
FaF Mgr. Juana Monreal Férriz Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. Development of New Potential Antimycobacterial Active Agents Based on the Group of Salicylanilides
FaF Mgr. Kateřina Pospěchová Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Studium funkce reprodukčních bariér za použití in vivo a in vitro modelů
FaF Mgr. Lenka Hahnová Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Význam transportních proteinů pro ochranu plodu
FaF Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení biologicky aktivních látek v klinické praxi
FaF Mgr. Leoš Fuksa Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Studium lékových interakcí na úrovni jaterních a renálních transportních proteinů
FaF Mgr. Lucie Musilová Doc. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Bioscavengery jako profylaktika otrav organofosforovými inhibitory acetylcholinesterazy
FaF Mgr. Lucie Škarydová Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Role reduktas v nádorovém onemocnění.
FaF Mgr. Magda Vytřísalová, Ph.D. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Adherence k léčbě osteoporózy
FaF Mgr. Martin Pravda Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Substituované poly(ehylenglykoly) jako nosiče léčiv
FaF Mgr. Michal Novotný, Ph.D. Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Akceleranty transdermální permeace: Studie vlivu struktury na akcelerační účinek
FaF Mgr. Naďa Pospíšilová Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Adhezní molekuly a jejich úloha v modelových patologických stavech
FaF Mgr. Petr Šenel Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Studium vztahů struktura - antifungální aktivita u substituovaných butenolidů
FaF Mgr. Romana Odiana, Ph.D. Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Participation of Selected Carbonyl Reductases in Deactivation of Anticancer Drugs
FaF Mgr. Tomáš Muthný Doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc. Metabolizmus proteinů v izolovaném kosterním svalu potkana - vliv inhibitorů proteazomu
FaF Mgr. Veronika Forstová Doc. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Faktory ovlivňující metabolismus anthelmintik
FaF Mgr. Vít Kolečkář, Ph.D. Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Metoda stanovení antioxidačního/antiradikálového působení aplikovatelná ve vyhle
FaF Mgr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Aplikace kapalinové chromatografie za ultravysokého tlaku a hmotnostní spektrome
FF Dr. Ing. Vítězslav Hálek Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Aspekty personálního řízení podniku v krizové situaci - vztah insolventního a personálního řízení
FF Ing. Petr Očko, Ph.D. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák Informační ekonomika: vývoj a aktuální problémy z hlediska informační vědy
FF Mgr. Alena Bočková, Ph.D. PhDr. Martin Svatoš, CSc. Historia S. Joannis Nepomuceni z r. 1729 a její dobové překlady.
FF Mgr. Alena Machoninová, Ph.D. PhDr. Marie Langerová, CSc. Vizualizace slova - berbalizace obrazu v ruské druhé avantgardě (Vsevolod Někras
FF Mgr. Aleš Kubeczka Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Sociální kritika v pojetí Michaela Walzera.
FF Mgr. Aleš Vrbata PhDr. Simona Binková, CSc. Evropské ideologické konzervativní vlivy v Brazílii (1920 - 1940).
FF Mgr. Andrea Rousová, Ph.D. Prof. PhDr. Mojmír Horyna Žánrová malba 17. a počátku 18. století v Čechách.
FF Mgr. Andreu Bauca i Sastre, Ph.D. Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Dieteze v románských jazycích: Struktury a typologie
FF Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D. Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Rozšířená textová koreference a asociační anafora (koncepce anotace českých dat
FF Mgr. Bc. Tatiana Iskanderova Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým publikem.
FF Mgr. Blanka Ferklová PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. Onomatopoie a mimetika v korejštině
FF Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. PhDr. Květa Sgallová, CSc. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu.
FF Mgr. Daniel Krištof Doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. Systém TOGA a dotazník pracovního stylu manažerů.
FF Mgr. David Peroutka Prof. PhDr. Stanislav Sousedík Aristotelská nauka o potencích z hlediska současné teorie dispozičních predikátů
FF Mgr. David Svoboda, Ph.D. Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části
FF Mgr. Denisa Parkosová PhDr. Richard Papík, Ph.D. Řízení znalostí. Nástroj pro zvyšování hodnoty firmy.
FF Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval.
FF Mgr. Eva Ferrarová, Ph.D. PhDr. Václav Soukup, CSc. Kultura, gender a moc.
FF Mgr. Filip Abramčuk, Ph.D. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Živly jako metafora osobnosti
FF Mgr. Filip Hotový Doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Estetika transparence fotografického obrazu.
FF Mgr. Filip Wittlich Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání.
FF Mgr. František Čajka, Ph.D. Doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. Problematika českocírkevněslovanské legendistiky: církevněslovanská legenda o sv. Anastázii
FF Mgr. Gilles Pierrevelcin, Ph.D. Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Vztahy mezi Čechami a Galií ve 4. až 1. stol. př. Kr.
FF Mgr. Hana Bortlová, Ph.D. Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Československo a Kuba v letech 1959 - 1962
FF Mgr. Helena Lergetporer, Ph.D. PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. Násilí v italské narativní próze 90. let 20. století
FF Mgr. Hubert Kamil Guzik Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Architektura a feminismus v Československu 1.pol.20.st.
FF Mgr. Ing. Martin Žemla Doc. Filip Karfík, Ph.D. Proměny "německé mystiky": Trauler - Theologia Deutsch - Luther - Paracelsus - Weigel
FF Mgr. Inna Kalita, Ph.D. Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. Rusko-běloruská jazyková interference v Bělorusku.
FF Mgr. Iva Lišková, Ph.D. Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. Cesty současné tuniské poezie.
FF Mgr. Ivan Landa Prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. Metoda a subjektivita v Hegelově Vědě o logice.
FF Mgr. Ivana Dadová Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Vztahy českého a slovenského národa s národem kubánským v letech 1898-2009.
FF Mgr. Ivo Říha Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury)
FF Mgr. Jan Dlask, Ph.D. PhDr. Viola Čapková, Ph.D. Debata Tikkanen - Kihlman. Preludium. Díla - přijetí - polemika
FF Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. Národní shromáždění v letech 1945 - 1948
FF Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. Papežské odpustkové listiny ve střední Evropě za pontifikátu Bonifáce IX. (1389
FF Mgr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Charakteristika osobního vztahu k přírodě: Úvod do teorie a pojmosloví
FF Mgr. Jan Slaninka, Ph.D. Doc. PhDr. Martin Matějů Organizační kultura.
FF Mgr. Jana Gabrielová Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Angličtina jako globální jazyk v rámci celoživotního vzdělávání.
FF Mgr. Jana Hollá, Ph.D. Doc. PhDr. František Vrhel Mezi dvoma svetmi? Mladí Egypťania strednej vrstvy, Západní expatrioti a centrum
FF Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. PhDr. Jitka Stiessová, CSc. Funkce zájmen v básnickém textu (V. V. Majakovskij).
FF Mgr. Jana Neusarová Doc. Dr. Milan Beneš Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod.
FF Mgr. Jana Válková, Ph.D. PhDr. Václav Soukup, CSc. Slavnosti a rituály v lokálních kulturách současnosti.
FF Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. Příspěvky k poznání osídlení Čech v pozdní době římské a době stěhování národů.
FF Mgr. Jiří Flaišman Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. "L.P. 1920" (Nástup nejmladší básnické generace na počátku 20. let 20. století)
FF Mgr. Jiří Koten Doc. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Fikční komunikace a zobrazení vědomí v narativní literatuře.
FF Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. "Má doplaceno a žádnému nic nedluží". Aspekty transakce s poddanskou nemovitostí
FF Mgr. Jiří Studený Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvurčního psaní.
FF Mgr. Jitka Adamčíková, Ph.D. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Role antropologie v rozvojovém diskurzu
FF Mgr. Joanna Derdowska Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. Urbánní problematika a literární dílo - Městský prostor a jeho zobrazování v současné české lietratuře
FF Mgr. Judit Romeu Labayen, Ph.D. Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. Vid ve španělštině a češtině
FF Mgr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Genderová analýza v interpretaci neolitických sociokulturních jevů
FF Mgr. Karel Procházka, Ph.D. Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Pravdivost mezi syntaxí a sémantikou
FF Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Dominance v interakci.
FF Mgr. Kateřina Haušildová, Ph.D. Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. Kategorie budoucnosti a její jazyková realizace se zvláštním zřetelem k dánštině
FF Mgr. Kateřina Plotzová Doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Vývoj obrazu hrdinky ve francouzských románech XII. a XIII. století.
FF Mgr. Kateřina Vyžvaldová Doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. Hledání a nalézání: Židovská identita českých žen.
FF Mgr. Katja Brankatschk Doc. PhDr. Markus Giger, Ph.D. Verbální prefixy v horní lužické srbštině.
FF Mgr. Klára Zbořilová Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Psychologické souvislosti nebezpečného pronásledování.
FF Mgr. Kryštof Boháček MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. Platonův purpurový stín aneb dvojhlavý plavec na ponorné řece.
FF Mgr. Ladislav Varadzin Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Vybrané problémy z archeologie raného středověku: hrnčířství a problematika hradů v centrální části středních Čech
FF Mgr. Lenka Holubová Mikolášová Doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Lettrismus - akademická avantgarda.
FF Mgr. Lenka Panušková PhDr. Lubomír Konečný Kozmologické predstavy starého zákona a ich podoba v anglosaskom umení.
FF Mgr. Libor Běhounek Doc. PhDr. Petr Jirků, CSc. Logické základy fuzzy matematiky.
FF Mgr. Linda Jansová, Ph.D. Ing. Miloslav Nič, Ph.D. Citování vědecké literatury prostřednictvím formátu XML
FF Mgr. Ľubica Kollárová, Ph.D. Prof. doc.Leoš Šatava, CSc. Identita a jazyk dvouch hlavných etnických skupín novozélandskej spolocnosti
FF Mgr. Lucía Amalia De León Zamo, Ph.D. Prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Recepción crítica mexicana a la ensayística de Octavio Paz
FF Mgr. Lucie Jílková Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Obraz Romů a obraz koncentračního tábora v Letech u Písku v internetových textech
FF Mgr. Lukáš Zábranský, Ph.D. Mgr. Václav Čermák, Ph.D. Kompozita ve staroslověnštině
FF Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Slovnědruhová pružnost v klasické čínštině : slovesné a příslovečné užití podstatných jmen
FF Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D. Prof. PhDr. Eva Stehlíková Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století
FF Mgr. Makboleh Mašatová Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Životní smysluplnost, osobní příčinná orientace a duševní pohoda palestinských studentů
FF Mgr. Marija Vlašić Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju / Tradice purizmu v chorvatské jazykovědě
FF Mgr. Markéta Králíčková Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Učitelé a počátky Pedagogického muzea v Praze.
FF Mgr. Martin Hošek, Ph.D. Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Českoslovenští legionáří na Dálném východě
FF Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Multiplicita a jedinečnost: Impulsy Whiteheadovy filosofie pro estetiku.
FF Mgr. Martin Prošek, Ph.D. Doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. Mezi syntaxí a stylistikou - spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny
FF Mgr. Martina Jeránková, Ph.D. Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Heraldická a prosopografická analýza dvou erbovníků z rodinného archivu Vratislavů z Mitrovic. Edice
FF Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Lidová hudba v nahrávkách Fonografické komise České akademie věd a umění.
FF Mgr. Matěj Spurný Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Nejsou jako my. Sociální marginalizace a integrace v období "budování nového řád
FF Mgr. Michal Kosák PhDr. Michael Špirit, Ph.D. Oldřich Králík, textolog a editor (díla Petra Bezruče).
FF Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a sociálního rozvoje
FF Mgr. Michal Topor, Ph.D. PhDr. Luboš Merhaut, CSc. Minima prosaica. Česká drobná próza v letech 1890 - 1900.
FF Mgr. Naděžda Machková Prajzová Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Služebná v pražské mešťanské domácnosti na přelomu 19. a 20. století. Identita, sociální mobilita a životní styl
FF Mgr. Olga Dziaková Prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. Vliv osobnostních vlastností a sociálně pracovních podmínek na činnost vojenských jednotek působících v zahraničních misích
FF Mgr. Olga Klempířová, Ph.D. Doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. Exekutivní funkce u Parkinsonovy nemoci.
FF Mgr. Ondřej Houska, Ph.D. Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Československo-italské vztahy v letech 1922 - 1929
FF Mgr. Ondřej Tomala Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. Aktualismus a možné světy.
FF Mgr. Pavel Bartošek PhDr. Karel Thein, Ph.D. Spinozova ontologie moci.
FF Mgr. Pavel Hons, Ph.D. Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Reduplikativní konstrukce v tamilštině.
FF Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Salafíjský islám: ideologické zdroje a interpretace.
FF Mgr. Pavel Vavřín, Ph.D. Doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Změny správy měst římské říše v průběhu 2. až 4. stol.n.l.
FF Mgr. Pavlína Gabrhelíková PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Perspektivy specializace pracovníků probační a mediační služby ČR na práci s uživateli drog
FF Mgr. Pavlína Libichová Cermano, Ph.D. Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Apokalyptické vize husitského věku.
FF Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D. Prof. PhDr. Eva Stehlíková Apologia mimorum Chorikia z Gazy a problematika kontinuity řeckého divadla.
FF Mgr. Petr Hrubý PhDr. Martin Kuna, CSc. Jihlava - Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a
FF Mgr. Petr Kaderka Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu.
FF Mgr. Petr Kubík Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Slovensko - italské vztahy 1939 - 1945
FF Mgr. Petr Limburský Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. Tři kapitoly z problematiky konce neolitu a počátku starší doby bronzové ve střední Evropě
FF Mgr. Petra Fuxová prof.PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Život a dílo Alího Šatíatího a jeho vztah k islámské revoluci v Íránu.
FF Mgr. Petra Chovancová PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Reflexia spôsobu života žien v liptovskom regióne z kulturologického pohĺadu.
FF Mgr. Petra Novotná, Ph.D. Doc. PhDr. Slávka Fraňková Nutriční zvyklosti, vztah k vlastnímu tělu u dívek mladšího a středního školního
FF Mgr. Renata Šimůnková Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. Srovnávací studie způsobů vyjadřování nutnosti v angličtině a češtině.
FF Mgr. Sandra Hadžagić Prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc. Paměť v exilu.
FF Mgr. Sandra Srnková Bergmannová Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Raná symfonická tvorba Bohuslava Martinů a problematika její kritické edice.
FF Mgr. Silvie Cinková Doc. RnDr. Vladimír Petkevič, CSc. Důležitá slova. Podklady ke kolokačnímu švédsko-českému slovníku základních sloves
FF Mgr. Silvie Špánková Doc. PhDr. Hedvika Vydrová António Lobo Antunes: Rozpětí románu.
FF Mgr. Štěpán Smolík Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Psychologické aspekty prožitku scénické tvorby.
FF Mgr. Tereza Kibicová Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Antonín Dvořák: Slovanské Rapsodie op.45 B 86 (návrh nové kritické edice)
FF Mgr. Věra Marková, Ph.D. PhDr, Marie Vachková, Ph.D. K významu lexikálních vztahů mezi významově blízkými adjektivy
FF Mgr. Věra Novotná Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. Slovenština ve Vojvodině: status a komunikační uplatnění.
FF Mgr. Veronika Stranz-Nikitina PhDr. Olga Uličná, CSc. Stylistika ruského postmoderního románu.
FF Mgr. Vítězslav Praks Prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. Computerová naratologie : Narativní schémata počítačových her
FF Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D. Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Způsoby argumentace v debatě o čtyřech počátcích a sedmi emocích.
FF Mgr. Vlastimil Drbal Prof. PhDr. Ing. Jan Royt Sókratés, Odysseus, Kassiopeia, Aión: vybrané aspekty ikonografie pozdně antický mozaik v Sýrii
FF Mgr. Zbyněk Andrš Prof. doc.Leoš Šatava, CSc. Některé aspekty kultury banátských Rromů prizmatem rumunské kalderašské rromštin
FF Mgr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Doc. PhDr. Ctirad Kučera, CSc. Počáteční léta korespondence mezi Arnoštem Mukou a Adolfem Černým.
FF Mgr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Podoby lendleru v Čechách ve světle rukopisů Jiřího J.B. Hartla (1781 - 1849) ze
FF Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. PhDr. Jitka Ortová, CSc. Alternativní paradigma dneška: Pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa
FF Mgr. Zora Gonczarow Prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Tragedie a oběť: Maďarská a slovenská historiografie 15 let po změně.
FF Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. PhDr. Lubomír Konečný Genderové aspekty tělesnosti v současném českém umění.
FF Mgr.et Bc. Dagmar Mazancová Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925 - 1927)
FF Mgr.Tatiana Solodovnikova Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. O smyčcových kvartetech č. 1 - 9 D. Milhauda v aspektech tradice a inovace.
FF MUDr. Vendula Papíková Doc. PhDr. Rudolf Vlasák Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi biomedicínském výzkumu
FF PaedDr. Dana Egerová Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Analýza efektivních implementací e - learningu pro vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích
FF PhDr. Alice Reissová PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Personální controlling v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
FF PhDr. Bc. Tereza Soukupová, Ph.D. Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Využití Rorschachovy metody v psychologické diagnostice parafilií.
FF PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D. PhDr. Lubomír Konečný Kapitoly z ikonografie renesančího portrétu v Čechách a na Moravě
FF PhDr. Dana Dvořáčková,roz. Malá Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních Přemyslovců.
FF PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Libuše Heczková, Ph.D. Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací.
FF PhDr. Eva Lesenková Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví
FF PhDr. Hana Třísková, Ph.D. PhDr. Zdeňka Heřmanová, CSc. Segmentální struktura čínské slabiky
FF PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Vybrané psychologické charakteristiky interakce a komunikace ve vyšetřování násilné trestné činnosti
FF PhDr. Helena Diesing Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Kája Saudek
FF PhDr. Helena Lipková, Ph.D. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Aplikace metod projektového managementu na projektech VTEI před a po nástupu internetových technologií se zaměřením na Českou republiku
FF PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. Rozvoj kompetencí budoucích manažerů a požadavky podnikové praxe.
FF PhDr. Iveta Kouřilová Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Islám a nová média.
FF PhDr. Ivo Pejčoch Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Československá těžká vojenská technika. Vývoj, výroba, nasazení a export československých tanků, obrněných automobilů a pásových dělostřeleckých tahačů 1918-1956
FF PhDr. Jan Hálek Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Rakouská zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga - idea Mitteleuropy.
FF PhDr. Jan Vitoň, Ph.D. PhDr. Slavomír Wollman, DrSc. Hrdina a antihrdina ve státním zájmu (K typologii literárních hrdinů období pols
FF PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D. Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Nezdar v psychoterapii. Jak psychoterapeuti prožívají nezdar v psychoterapii.
FF PhDr. Jiří Militký Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Nálezy antických mincí v Čechách a jejich historický význam.
FF PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. Odpoutané obrazy: Archeologie (českého) virtuálního prostoru
FF PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Možnosti rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve středních školách.
FF PhDr. Marcela Malá Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Vývoj složitosti souvětí v anglicky psané akademické próze (1904 - 2005): syntatktická studie
FF PhDr. Mgr. Jiří Bauer PhDr. Vendula Junková Psychoterapeutická péče pro adolescenty selhávající v náročných situacích.
FF PhDr. Mgr. Klára Woitschová, Ph.D. Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Wunschwitzova sbírka v kontextu genealogicko-heraldických souvislostí 1.po.18.st. (rozbor fondu a jeho pomocněvědné využití)
FF PhDr. Mgr. Marcela Zoufalá PhDr. Václav Soukup, CSc. Náboženství, gender a kultura.
FF PhDr. Mgr. Marina Hořínková Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ikonografie svatých bojovníků křesťanského východu a západu.
FF PhDr. Mgr. Markéta Hrdličková Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Raná interakce rodič - dítě se zaměřením na pohlavní specifiika.
FF PhDr. Mgr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu.
FF PhDr. Miluše Tůmová Doc. PhDr. František Vrhel Palestinská identita a tradiční kultura.
FF PhDr. Miroslav Kouba Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Konvergence a divergence makedonského obrození v kontextu jihoslovanské reality.
FF PhDr. Natalie Simonová Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. Vývoj vzdělanostní mobility v České republice v historické a komparativní perspektivě.
FF PhDr. Olga Vilímková Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Guatemala: Conflicto arnado 1960 - 1996 y situación con especial referenia a los mayas
FF PhDr. PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. Kritika demorakcie z pozic českého katolického prostředí v letech 1918 - 1938.
FF PhDr. Patrik Girgle Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Velká hra. Írán v mezinárodních vztazích 1798 - 1907.
FF PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Paměť a paměťi druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje
FF PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. Slovotvorná analýza pomístních jmen v Čechách
FF PhDr. Pavla Rymešová Doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. Vývoj profesní orientace a kariérového nasměrování vysokoškolských studentů s přihlédnutím k Hollandovu modelu typů osobnosti
FF PhDr. Petr Koura Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava.
FF PhDr. Sabina Dvořáková Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Sbírka islámského umění Moravské galerie v Brně ve světle středoevropské orientální muzeologie
FF PhDr. Simona Ulčová, Ph.D. PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. Jan III. z Rožmberka, generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožm
FF PhDr. Vít Erban, Ph.D. PhDr. Václav Soukup, CSc. Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách.
FF PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Kontexty (v) překladovosti.
FF PhDr., Mgr.,Mgr.,Mgr. Jana Bílková Doc. PhDr. Hedvika Vydrová Agrese a smrt v Lorkových dramatech
FF Richard Thomas Stock, M.A., Ph.D Erik Roraback, D.Phil. Román - hra
PřF Adam Miszta, Ph.D. Doc. Martin Hof, Ph.D. Ellipsometry and fluorescence microscopy applied to model membranes
PřF Anna Kulakowska, Ph.D. Doc. Martin Hof, Ph.D. Z-scan Fluorescence Correlation Spectroscopy Applied in Studies of Model Phospholipid Membranes
PřF Daniel Gromadzki, Ph.D. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. Synthesis and self-assembly of amphiphilic functional block and graft copolymers
PřF Doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. Effect of fertilizer application on grasslands: what can tell us long-term experiments?
PřF Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A. RNDr. Alice Koubová, Ph.D. Darwin´s Ontology (The Consequences of Reciprocity)
PřF Hillary Elizabeth Hoffman, Ph.D. Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Characterization of recombinant human serine racemase
PřF Ing. Jan Procházka, Ph.D. Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. Studium vlastností nanočástic oxidu titaničitého
PřF Ing. Jiří Pánek, Ph.D. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. Polimeric nanoparticles stabilised by surfactans
PřF Ing. Karel Boublík RNDr. Jiří Sádlo Vegetation of fir- and calcicolous beech forests of the Czech Republic
PřF Ing. Libor Elleder, Ph.D. Ing. Josef Hladný, CSc. Využí proxydat v hydrologii: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků v Praze pro období 1118 až 2002.
PřF Ing. Milada Čovanová, Ph.D. Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. AUXIN BINDING PROTEIN 1 (ABP1) and its role in the auxin management in plant cells
PřF Ing. Pavel Vopálenský RNDr. Zbyněk Kozmík, Ph.D. Evolution of photoreceptors: insights from amphioxus
PřF Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Aktéři a mechanizmy regionálního rozvoje na příkladu Ústeckého kraje
PřF Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. Complexity of analytical sampling procedures for persistent toxic compounds. Water Sampling by Semipermeable membrane device and Data Analysis
PřF Ing. Tomáš Špaček RNDr. Petr Ježek, DrSc. Mitochondrial uncoupling and mitochondrial morphology in relation to type-2 diabetes
PřF Ing. Veronika Grünwaldová RNDr. David Hradil, Ph.D. Materiálový průzkum barevné vrstvy na uměleckých předmětech
PřF Mariusz Marcin Uchman Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. Co- and self-assembly af amphiphilic block copolymers
PřF Mgr. Anna Vojtěchová, Ph.D. Mgr. Jiří Bruthans Charakterizace krasových kanálů a proudění v nich: využití stopovacích zkoušek, čar vyprazdňování a překročení a autokorelace
PřF Mgr. Barbara Eignerová, Ph.D. Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. Modification of Isoprenoids
PřF Mgr. Barbora Černá, Ph.D. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor
PřF Mgr. Barbora Topinková, Ph.D. Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků
PřF Mgr. Blanka Vlasáková RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. Plant-Animal Interactions in an Inselberg Ecosystem: The Effect on Reproduction of Selected Species
PřF Mgr. Daniel Kavan, Ph.D. Prof. RNDr. Karel Bezouška, CSc. Studies of NK cell receptors and other proteins using recombinant expressions and mass spectrometry
PřF Mgr. Daniela Seifertová, Ph.D. Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. AUXIN TRANSPORT in Arabidopsis thaliana: From the whole plant to suspension cultured cells
PřF Mgr. Darina Posová, Ph.D. Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně
PřF Mgr. David Nečas, Ph.D. Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. Reakce alkenů vyvolané hydridy a alkyly přechodných kovů
PřF Mgr. David Sedlák, Ph.D. RNDr. Petr Bartůněk, CSc. Panels of steroid receptor repoorter cell lines for compound profiling and development of selective ligands for estrogen alfa and beta
PřF Mgr. David Sojka, Ph.D. Prof. RNDr. Jiří Paleček, CSc. Calcium homeostasis and Modulation of Nociceptive Synaptic Transmission
PřF Mgr. David Vačkář, Ph.D. Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Human impacts on ecosystems: appropriation of primary production and biodiversity in the Czech republic
PřF Mgr. Denisa Oulehlová, Ph.D. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. Functional studies of selected members of the Arabidopsis formin family
PřF Mgr. Diana Ivanovová, Ph.D. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Studie chování 137Cs, 90Sr a 3H v okolí Jaderné elektrárny Temelín
PřF Mgr. Diana Špicarová MUDr. Jiří Paleček, CSc. Modulace synaptického přenosu nociceptivní signalizace v zadním rohu míšním
PřF Mgr. Eva Martínková, Ph.D. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Combination of Ellipticine Chemotherapy and alfa-5-beta-1 Integrin - Tergeted Therapy in Human Glioblastoma
PřF Mgr. Hana Böhmová, Ph.D. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí
PřF Mgr. Ing. Ondřej Kaman, Ph.D. Doc. RNDr. David Havlíček, CSc. Příprava, struktura a vlastnosti hybridních nanočástic s jádry perovskitového a spinelového typu
PřF Mgr. Irena Marková, Ph.D. Doc. RNDr. František Novák, CSc. Úloha proteinkinázy C v patogenezi inzulinové rezistence a jejích komplikacích
PřF Mgr. Jakub Novák, Ph.D. Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Lokalizační data mobilních telefonů: možnosti využití v geografickém výzkumu
PřF Mgr. Jan Herůfek, Ph.D. Prof. RNDr. PhDr Zdeněk Neubauer Kabalistické zdroje ve filozofii Giovanni Pica della Mirandola
PřF Mgr. Jan Mourek, Ph.D. Prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. Systematics of oribatid mite families Damaeidae and Gymnodamaeidae (Acari: Oribatida), feeding ecology of selected oribatid species
PřF Mgr. Jan Najser, Ph.D. Ing. Jan Boháč, CSc. Modelování jílových výsypek
PřF Mgr. Jan Vávra, Ph.D. Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Helquats - Modular synthesiss and properties of novel helical dications
PřF Mgr. Jana Dvořáková MUDr. Petr Kobylka, CSc. Hyaluronan in chondrogenesis of mesenchymal stem cells
PřF Mgr. Jana Kamanová, Ph.D. Ing. Peter Šebo, CSc. Bordetella Adenylate Cyclase: Molecular mechanism of Action and Its Use for Antigen Delivery
PřF Mgr. Jana Vaníčková Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Mammalian Serine Racemase as a Pharmaceutical Terget
PřF Mgr. Jana Vobecká, Ph.D. Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. Spatial Dynamics of the Population in the Czech Republic, 1989 - 2007
PřF Mgr. Jaroslav Vojta Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. Imprints of History in Post-Agricultural Forests
PřF Mgr. Jindra Mourková, Ph.D. RNDr. Roman Fuchs, CSc. Programy monitoringu výskytu a početnosti ptáků jako zdroj ekologických dat
PřF Mgr. Jitka Dubroková, Ph.D. Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. Biogeochemický cyklus prvků vzácných zemin v povodí Lesního potoka
PřF Mgr. Josef Novák, Ph.D. RNDr. Martin Čihař, CSc. Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku
PřF Mgr. Karel Vališ, Ph.D. Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. Role signálních drah a redoxních dějů v biologii nádorových buněk
PřF Mgr. Karla Fejfarová, Ph.D. Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. Ctystal structure of inorganic phosphates
PřF Mgr. Kateřina Abrhámová Doc. RNDr. František Půta, CSc. Role proteinu Prp45 v expresi a zrání mRNA
PřF Mgr. Kateřina Dolečková, Ph.D. Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. Cathepsins B of the bird schistosome Trichobilharzia regenti
PřF Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. Mimetický komplex středoevropských červeno-černých ploštic (Heteroptera)
PřF Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D. Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. Proteomický výzkum pachové komunikace u myši domácí (Mus musculus musculus)
PřF Mgr. Klára Grantz Šašková Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. HIV-1 Protease: Insights into Drug Resistance Development
PřF Mgr. Květa Kalíková, Ph.D. Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc. Studium systémových píků v separačních metodách
PřF Mgr. Ladislav Pekárik RNDr. Miroslav Švátora, CSc. Distribution patterns and habitat requirements of the species of the family Cobitidae in Slovakia
PřF Mgr. Libor Jelen Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace
PřF Mgr. Lucie Jungwiertová, roz. Vášková, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Regional development and inspiration from other disciplines possibilities of application of evolutionary biology concepts to the selected themes of regional development
PřF Mgr. Lucie Loukotková, Ph.D. Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. Studium enantioseparace vybraných substituovaných binaftylů
PřF Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. Reprodukční strategie gekonů: role makroevolučních novinek i fenotypové plasticity
PřF Mgr. Magda Škaloudová, Ph.D. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. Biogeography and phenotypic plasticity in silica-scaled chrysophytes (Synurophyceae)
PřF Mgr. Markéta Faustová, Ph.D. RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Phylogeography, taxonomy and systematics of selected members of the family Bosminidae
PřF Mgr. Markéta Koběrská, Ph.D. Ing. Jiří Janata, CSc. Komparativní analýza shluků genů pro biosyntézu linkomycinu a celesticetinu.
PřF Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D. Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Four decades of cause-specific mortality in the Czech Republic, West Germany and France
PřF Mgr. Marta Chanová Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. BIRD SCHISTOSOMES: development of schistosomula with focus on Trichobilharzia spp
PřF Mgr. Martin Braun, Ph.D. Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. Vývoj a využití vysokoúčinných separačních metod pro analýzu pojivových tkání
PřF Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. Taxonomy, Phylogeny and fossil record of selected groups of water scavenger beetles (Coleoptera: Hydrophiloidea)
PřF Mgr. Martin Máša, Ph.D. RNDr. Michael Mareš, CSc. Regulace aktivity a aktivace kathepsinu D
PřF Mgr. Michal Valášek, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Všetečka, CSc. Příprava modulárních prvků pro molekulovou elektroniku.
PřF Mgr. Milan Libertín RNDr. Jiří Kvaček, Ph.D. Paleoekologická charakteristika vybraných lokalit brouskového horizontu
PřF Mgr. Milena Kryštofková, Ph.D. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. Potravní a reprodukční strategie vybraných druhů pěvců
PřF Mgr. Miroslav Rubeš, Ph.D. RNDr. Ota Bludský, CSc. A novel approach for description of non-covalent intermolecular interactions
PřF Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D. Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. Molecular and cellular aspects of programmed cell death in response to genotoxics in plants
PřF Mgr. Ondřej Vaněk, Ph.D. Prof. RNDr. Karel Bezouška, CSc. Structure and function of C-type lectin NK cell receptors studied by recombinant expression and protein crystallography
PřF Mgr. Patricie Balková, Ph.D. Doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. Úloha lipidů a reaktivních forem kyslíku v radioprotektivním mechanizmu chronické hypoxie
PřF Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. Dynamická enantioseparace v kapilární zónové elektroforéze
PřF Mgr. Pavlína Netrdová, Ph.D. Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a problémy prostorové analýzy
PřF Mgr. Peter Košovan, Ph.D. Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. Intramolecular self-organised structures in amphiphilic (co)polymers
PřF Mgr. Petr Brázda, Ph.D. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr. Preparation of Fe2O3/SiO2 Nanocomposites from Molecular Precursor by Sol Gel Method and Doping of Iron(III) by Trivalent Metal Cations
PřF Mgr. Petr Keil, Ph.D. Doc. RNDr. David Storch, Ph.D. Makroekologie evropských bezobratlých: časové a prostorové patrnosti dobývané z heterogenních dat
PřF Mgr. Petr Klvaňa, Ph.D. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. Inkubační strategie vybraných druhů kachen
PřF Mgr. Petr Šípek, Ph.D. RNDr. David Král, Ph.D. Immature stages of Pleurostics Scarab Beetles (Coleoptera:Scarabaeidae:Pleurosticti): morfology, biology and phylogenetic implications
PřF Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Tafocenózy s Porifera v české křídové pánvi
PřF Mgr. Radka Symonová, Ph.D. Prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. Microanatomy and cytogenetics of non-marine ostracods-an insight into evolutionary biology of their reproductive modes
PřF Mgr. Renáta Kyzlinková Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Souvislosti časného rodičovství v České republice: životní strategie těhotných žen a matek do dvaceti let
PřF Mgr. René Kyselý, Ph.D. Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. Archeozoologická problematika eneolitu Čech
PřF Mgr. Richard Policht Doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. Akustická komunikace u vybraných savců a ptáků: identifikace hlasových kategorií a jedinců
PřF Mgr. Robin Rašín, Ph.D. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Krajina česko-rakouského pohraničí: vývoj a dědictví
PřF Mgr. Tereza Šindelářová, Ph.D. RNDr. Ivan Sládek, CSc. Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere
PřF Mgr. Tomáš Kadlec Prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. Ekologie motýlů v antropogenní krajině
PřF Mgr. Tomáš Přikryl, Ph.D. RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc. Research on Cenozoic fish faunae of the selected localities of the Czech Republic
PřF Mgr. Václav Procházka RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních a jižních Čechách
PřF Mgr. Veronika Hrušková, Ph.D. Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. Construction of various types of vaccines based on the structural proteins of mouse polyomavirus and analysis of immune response after their administration to mice
PřF Mgr. Vincent Lučanský, Ph.D. Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Génová terapia CML: experimentálne vakcíny proti bcr-abl-transformovaným bunkám
PřF Mgr. Vladislav Rapprich Doc. RNDr. František Holub, CSc. Magmatic and Volcanic Evolution of the Doupovské hory Volcanic Complex
PřF Mgr. Vlasta Sýkorová RNDr. Běla Bendlová, CSc. Molekulárně- genetická analýza karcinomů štítné žlázy
PřF Mgr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. New Electrochemical Methods for Determination of Nitro and Oxo Derivatives of Fluorene
PřF Mgr. Vojtěch Klusák RNDr. Lubomír Rulíšek, Ph.D. Non-covalent interactions in fundamental biological processes
PřF Mgr. Vojtěch Nosek, Ph.D. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy
PřF Mgr. Vojtěch Vejvoda RNDr. Ludmila Martínková, Ph.D. Nitrile-hydrolising enzymes: Fungal nitrilases
PřF Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. RNDr. Petr Musil, CSc. Ekologie strnada rákosního Emberiza schoeniclus v rybničních podmínkách
PřF Mgr.et Mgr. Sylva Rödlová Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Změna kvality vody v malých povodích po postavení čistírny odpadních vod
PřF PhDr. Mgr. Kamila Svobodová Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Životní situace seniorů v kontextu demografického stárnutí v České republice
PřF Rahmati Mahmoud Ilkhchi Prof. Ing. Wali Faryad, CSc. Metamorphism and Geotectonic Position of the Shotur Kuh Complex, Central Iranian Block
PřF RNDr. Eva Vávrová Ing. Luboš Matějíček, Dr. Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období po výrazném snížení imisí SO2
PřF RNDr. Adriana Jelínková, Ph.D. RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. Cytoskeleton and endocytosis, a dynamic system for the localization of auxin efflux carriers
PřF RNDr. Barbora Mrázová, Ph.D. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Modulace metabolické aktivace ellipticinu složkami monooxygenasového systému
PřF RNDr. Dagmar Trpkošová Doc. RNDr. Jiří Mls Numerical modelling of pressure and runoff conditions of a capillary barrier
PřF RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Typologie krajiny České republiky
PřF RNDr. Eva Nocarová Mgr. Lukáš Fischer, Ph.D. Variabilita exprese a umlčování transgenů v rostlinách bramboru a v buněčné linii tabáku BY-2
PřF RNDr. Jana Mizerovská, Ph.D. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Studium metabolismu 3-aminobenzanthronu a indukce biotransformačních enzymů
PřF RNDr. Jiří Lindovský RNDr. Jan Krůšek, DrSc. Interakce vazebných míst přirozených a mutovaných nikotinových receptorů s ligandy
PřF RNDr. Jitka Křížková Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Effects of chemopreventive compounds on cytochrome P450s
PřF RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. Využití kroužkovce Tubifex tubifex Müll. jako modelu pro testování biologické aktivity
PřF RNDr. Karel Berka, Ph.D. Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. Side-chain Side-chain Interactions in Proteins
PřF RNDr. Karel Královec Prof. doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. Development of the nasal region of Discoglossus pictus (Anura: Discoglossidae)
PřF RNDr. Karel Naiman, Ph.D. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Metabolism of and DNA Adduct Formation by Carcinogenic o-Anisidine and its Metabolite N-(2-Methoxypenyl) hydroxylamine
PřF RNDr. Kateřina Kybicová RNDr. Dagmar Hulínská, CSc. Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in the Czech Republic
PřF RNDr. Lenka Havelková, Ph.D. RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Úloha cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk
PřF RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Současný stav a perspektivy vývoje počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče v České republice
PřF RNDr. Lukáš Choleva Mgr. Karel Janko, Ph.D. Ztracený sex: multilokusová DNA evoluce sekavcovitých ryb hybridního komplexu Cobitis taenia (Teleostei)
PřF RNDr. Marcela Fraňková Doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. Vliv sociálních faktorů na reprodukci a stres u myši bodlinaté (Acomys cahirinus)
PřF RNDr. Martin Srnec RNDr. Lubomír Rulíšek, Ph.D. Catalytic and Electronic Properties of Redox-Active Metalloenzymes and Transition-Metal Complexes: Insights from the Computational Chemistry
PřF RNDr. Martina Svobodová, Ph.D. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Metabolismus karcinogenního o-nitroanisolu, jeho metabolitu o-nitrofenolu a environmentalních polutantů 2-nitrobenzanthronu a 3-nitrobenzanthronu
PřF RNDr. Mgr. Eva Heřmanová Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Kvalita života a její regionální diferenciace v Česku a v Praze (případová studie kvality života Pražanů)
PřF RNDr. Mgr. František Laufek Prof. p.g. Milan Rieder, Ph.D. Applications of experimental mineralogy to Te containing systems: Crystal structures, phase relations
PřF RNDr. Mgr. Ján Kozempel, Ph.D. Doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc. Příprava 64Cu a jejich perspektivních nosičů pro nukleární medicínu
PřF RNDr. Michaela Málková, Ph.D. Doc. RNDr. Petr Hermann, Ph.D. Macrocyclic chelators for metal-radionuclides
PřF RNDr. Michal Šála Ing. Hubert Hřebabecký, CSc. Karbocyklické analogy nukleosidů obsahující substituované bicyklické systémy.
PřF RNDr. Milada Petrů Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. Hravé chování hulmana posvátného (Semnopithecus entellus)
PřF RNDr. Milada Šírová, Ph.D. Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. Immunoprotective Character of Polymer Cytotoxic Drugs
PřF RNDr. Milan Kožíšek Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Overcoming drug resistance: The discovery, desing and characterization of new nonpeptidic inhibitors of HIV . 1 protease
PřF RNDr. Nikoleta Dupľáková, Ph.D. David Honys, Ph.D. Identification and characterization of transcription factors affecting late stages of male gametophyte development in Arabidopsis thaliana
PřF RNDr. Radek Morávek Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. Společenstva Chitinozoí na vybraných silurských profilech v Barrandienu (Pražská pánev, ČR)
PřF RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Nástroje rozvoje venkovských obcí
PřF RNDr. Radka Josková RNDr. Martin Bilej, DrSc. Antimicrobial lytic factors of the coelomic fluid of Earthworms
PřF RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století (Vliv na lokální a regionální rozvoj)
PřF RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D. RNDr. Luděk Šefrna, CSc. Koluvizemě - jejich charakteristika a problematika plošného vymezení ve vybraných oblastech České republiky
PřF RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D. Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. Population biology and genetics of rare plant species
PřF RNDr. Václav Červený, Ph.D. Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. Nové přístupy k aplikaci elektrochemického generování těkavých sloučenin ve spektrometrických metodách
PřF RNDr. Václav Gvoždík RNDr. Jiří Moravec, CSc. Fenotypové a molekulární přístupy v systematice palearktických a neotropických rosniček rodů Hyla a Osteocephalus (Amphibia: Hylidae)
PřF RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Principy a problémy geografického studia krajiny
PřF RNDr. Zora Nováková MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. Cytokine expression in chemically-induced senescence
PřF RNDr.PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení
PřF Yannick Krauke, M.Sc. RNDr. Hana Sychrová, CSc. Plasma-membrane alkali-metal-cation transporters involved in salt tolerance of pathogenic Candida species
PřF Yousef Mohamed Elgzeli, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc. Future groundwater development in the Jifarah Plain, Libya, and possible environmental impacts: regional approach
MFF Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. Ing. Jiří Kaňka, CSc. Measurement of amplitude and phase of ultrashort optical pulses by using nonlinear processes in optical fibres
MFF Ing. Hossein Teimoori Faal, Ph.D. Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. Discrete and Linear Structures in Enumeration
MFF Mgr. Blažena Kratochvílová, roz. Frcalová, Ph.D. Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. Spatio-temporal point processes
MFF Mgr. Bohdan Nahlovskyy Doc. RNDr. Roman Grill, CSc. The Study of Chemical Diffusion and Properties of Electric Contacts on CdTe for Gamma Ray Detector Applications
MFF Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D. Doc. Pavel Lipavský, CSc. Superconductivity in disordered systems
MFF Mgr. David Rais, Ph.D. Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. Electrical and Photoelectrical Properties of Conjugated Polymers and of their Low-Molecular Model Materials
MFF Mgr. David Šálek, Ph.D. RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Measurement of the Longitudinal Proton Structure Function in Diffraction at the H1 Experiment and Prospects for Diffraction at LHC
MFF Mgr. Eva Havlíčková Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. Computer Modelling of Plasma Processes and Transport for Selected Applications
MFF Mgr. Hedvika Kadlecová, Ph.D. Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Gravitational field of gyratons on various background spacetimes
MFF Mgr. Jan Hubička, Ph.D. Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. Combinatorial Properties of Finite Models
MFF Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. Set-theoretic Methods in the Theory of Modules
MFF Mgr. Jan Štola, Ph.D. Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. Representations and Visualization of Graphs
MFF Mgr. Jiří Šrubař, Ph.D. Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. Prostorová zobecnění vlastností trojúhelníku
MFF Mgr. Kateřina Zemánková, Ph.D. Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Study of Links between Biogenic VOC Emissions and Concentration of Tropospheric Ozone
MFF Mgr. Libor Křižka Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. Moduli Spaces of Lie Algebroid Connections
MFF Mgr. Lucie Pokorná, Ph.D. RNDr. Radan Huth, DrSc. Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě
MFF Mgr. Lukáš Shrbený RNDr. Pavel Spurný, CSc. Meteor Shower Fireballs
MFF Mgr. Marie Hrudková Prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. Planets by Other Suns
MFF Mgr. Martin Holík, Ph.D. Doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. Numerical Simulation of Compressible Flow in Complex Domain
MFF Mgr. Martin Spousta Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. Jets in Heavy Ion Collisions at the ATLAS Detector
MFF Mgr. Michal Macek, Ph.D. Doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr. Statistické aspekty kolektivní dynamiky atomových jader
MFF Mgr. Michal Tarana Prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. Collisions of Slow Electrons with Molecules
MFF Mgr. Oldřich Kepka Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. QCD and Diffraction in the ATLAS Experiment at the LHC
MFF Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D. Doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Mathematical Analysis of Models for Viscoelastic Fluids
MFF Mgr. Oto Havle, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. Numerická analýza parciálních diferenciálních rovnic s aplikacemi v matematickém modelování
MFF Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Asymptotic properties of the C-metric
MFF Mgr. Pavel Straňák, Ph.D. Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank
MFF Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. Coupling atmospheric chemistry/aerosols to regional climate models
MFF Mgr. Petr Klášterecký Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Odhady parametrů v subkohortních studiích
MFF Mgr. Petr Virostko Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. Studium diagnostických systémů pro plazmové zdroje určené pro depozice tenkých vrstev (s aplikací v plazmachemii)
MFF Mgr. Vítězslav Štembera, Ph.D. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. Self-excited oscillations of elastic tubes induced by fluid-structure interaction
MFF Mgr. Vojtěch Chlan, Ph.D. Prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Hyperfine Interactions in Ferrites with Spinel Structure
MFF Mgr. Zuzana Vlasáková, roz. Kasarová, Ph.D. Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. Symmetries of the CR sub-Laplacian
MFF RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D. Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. Induction of user preferences for semantic web
MFF RNDr. Daniel Sprinzl Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. Dynamika spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích
MFF RNDr. David Hoksza, Ph.D. Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. Similarity Search in Protein Databases
MFF RNDr. Eva Holtanová, roz. Černochová, Ph.D. Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. Neurčitosti výstupů regionálních klimatických modelů
MFF RNDr. Hana Kyznarová RNDr. Martin Setvák, CSc. Životní cyklus konvektivních bouřkových buněk z pohledu distančních pozorování
MFF RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. Tree-based indexing methods for similarity search in metric and nonmetric spaces
MFF RNDr. Jan Čermák, Ph.D. RNDr. Antonín Fejfar, CSc. Semiconductor - organic interface at nanoscale
MFF RNDr. Jana Preclíková, Ph.D. Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. Interakce ultrakrátkých laserových pulsů s polovodičovými nanostrukturami
MFF RNDr. Jaroslav Hájek Prof. Ing. Pavel Šafařík, DrSc. Aerodynamic Optimization of Airfoils and Wings Using Fast
MFF RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D. Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. Methods for effective querying of RDF data
MFF RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. Looking into the inner black hole accretion disc with relativistic models of iron line
MFF RNDr. Karel Kolman, Ph.D. Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. Higher-Order Approximations in the Finite Element Method
MFF RNDr. Karel Neudert Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
MFF RNDr. Kateřina Kůsová Prof. RNDr. Ivan Pelant, CSc. Silicon Nanocrystals: Narroving Down Size Distribution,Organic Passivation and Novel Optical Properties
MFF RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. Single Crystal Studies of Novel Strongly Correlated Electron Compounds
MFF RNDr. Kryštof Turba Doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc. Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Materials Produced by Severe Plastic Deformation
MFF RNDr. Lenka Dubcová, Ph.D. Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., d HP-FEM for Coupled Problems in Fluid Dynamics
MFF RNDr. Lukáš Petrů Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. Universality in Amorphous Computing
MFF RNDr. Martin Branda, Ph.D. Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Nonconvex stochastic programming problems-formulations, sample approximations and stability
MFF RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D. Ing. Tomáš Rosa, Ph.D. Využití postranních kanálů v symetrické a asymetrické kryptoanalýze
MFF RNDr. Martin Mádlík, Ph.D. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. Interaction of a Fluid Flow with an Elastic Body
MFF RNDr. Michal Škoda, Ph.D. Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn, Au metodou SRPES
MFF RNDr. Milan Matoušek, Ph.D. Prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc. Algebraic Methods in Multivalued Logics
MFF RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. Doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. Numerical solution of convection-diffusion problems by discontinuous Galerkin method
MFF RNDr. Miriam Marušiaková Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Tests for Multiple Changes in Linear Regression Models
MFF RNDr. Miroslav Korbelář Prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc. Constructions of Commutative Semirings and Radical Rings
MFF RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. Prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. Numerical Modeling of Ice Sheet Dynamics
MFF RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. Prof. Ing. František Plášil, DrSc. Automated verification of software
MFF RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D. RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. Crustal Structure of the Bohemian Massif Based on Seismic Refraction Data
MFF RNDr. Peter Kukučka RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. Asymptotic Behavior of Solutions in Problems of the Mathematical Theory of Fluids
MFF RNDr. Petr Balling Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. Laser Frequency Stabilization and Measurement of Optical Frequencies
MFF RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. Michal Šumbera, CSc., DSc. Femtoscopy with multi-strange baryons at RHIC
MFF RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. Hodnocení objektivní předpovědi silných konvektivních srážek
MFF RNDr. Radka Lechnerová, Ph.D. Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi
MFF RNDr. Stanislav Mikeš Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc. Image Segmentation
MFF RNDr. Šárka Došlá, Ph.D. Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. Stationary Processes with Negatively Correlated Random Variables
MFF RNDr. Štefan Dušík, Ph.D. Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. Magnetopauza: poloha, tvar a struktura
MFF RNDr. Tomáš Hendrych Doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. Ovlivnění činnosti membránových transportních systémů kvasinek stresovými faktory
MFF RNDr. Tomáš Poch, Ph.D. Prof. Ing. František Plášil, DrSc. Towards thread aware component behavior specifications
MFF RNDr. Věra Ňuňuková, Ph.D. RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D. Biophysical studies of membrane transport proteins from Nramp/MntH family and their function
PedF Ing. Jan Koucký, Ph.D. Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc. Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání: vývoj v ČR a srovnání s evropskými zeměmi
PedF Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. Mentoring v procesu stávání se učitelem
PedF Ing. Radim Ryška, Ph.D. Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc. Přidaná hodnota ve vzdělávání
PedF Kateřina Šrahůlková PhDr. Josef Duplinský, CSc. Primární prevence užívání drog zaměřená na minoritní skupiny obyvatel v kontextu zahraničních zkušeností se zvláštním akcentem na inspiraci z holandsky hovořících zemí, především z Belgie
PedF MgA.Barbora Krištofová Doc. MgA. Jana Palkovská Klavírní dílo Klementa Slavického
PedF Mgr. Andrea Hejduková PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Funkční kompetence jako cíl rozvoje ústního projevu ve výuce německého jazyka
PedF Mgr. David Rybák Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Filosofie Jaroslavy Peškové
PedF Mgr. Eva Vachudová, Ph.D. Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. Diagnostika hudebnosti žáků základní školy. Komparace auditivní a audiovizuální verze testů
PedF Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory
PedF Mgr. Jan Herman, Ph.D. Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí
PedF Mgr. Jan Voda Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula
PedF Mgr. Jana Weber, Ph.D. Prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc. Muzikoterapie, hudební výchova a dospívání
PedF Mgr. Jiří Votava, Ph.D. Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Systémy podpory studentů se zdravotním postižením v terciárním vzdělávání
PedF Mgr. Jiřina Zahradníková Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. Cesty k efektivnějšímu osvojování francouzštiny jako druhého cizího jazyka na vyšší odborné škole
PedF Mgr. Jitka Jirsáková, Ph.D. PaeDr. Eva Marádová, CSc. Strategie výchovy k partnerství, manželství a rodičovství v gymnaziálním vzdělávání
PedF Mgr. Josef Fořtl, Ph.D. Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Víra na pozadí postmoderního diskursu
PedF Mgr. Kateřina Dvořáková Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky
PedF Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ
PedF Mgr. Kateřina Kapounová Bavorová Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. Mezinárodní internetové projekty ve výuce cizího jazyka (se zvláštním zřetelem k výuce francouzského jazyka a evropské aktivitě eTwinning)
PedF Mgr. Kateřina Linhartová, Ph.D. Doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. Tělo-tělesnost-obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou
PedF Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. Profesní standard ve zkvalitňování učitelské profese
PedF Mgr. Květuše Sluková PaeDr. Eva Šotolová, Dr. Specifické penitenciární problémy vězněných žen
PedF Mgr. Lada Furmaníková Doc. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Osoby s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie jako cílová skupina speciální pedagogiky
PedF Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. Doc. ak.mal. Ivan Špirk Filmový obraz jako předmět výchovy a vzdělávání
PedF Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D. Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Profesní a osobní tendence v roli učitele výtvarné výchovy
PedF Mgr. Magdalena Krátká, Ph.D. Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. Srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění jevu nekonečno v geometrickém kontextu
PedF Mgr. Magdalena Novotná PhDr. Marie Fulková, Ph.D. Diskursy vizuality
PedF Mgr. Marek Šulista Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Analýza počáteční fáze implementace metody CLIL do výuky matematiky
PedF Mgr. Marios Christou, Ph.D. Prof. PaedDr Michal Nedělka, Dr. The Legacy of the Composers of Holy Minimalism
PedF Mgr. Markéta Černá Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc. Informační a komunikační technologie v realitě základní školy
PedF Mgr. Michaela Hýbnerová PaeDr. Eva Šotolová, Dr. Vliv programů prevence kriminality na trestnou činnost ve sledovaných regionech
PedF Mgr. Miroslav Procházka Prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc. Problematika primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol
PedF Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc. European Dimension in Curriculum of Basic School
PedF Mgr. Pavel Zikl, Ph.D. Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D. Komplexní péče o děti s kombinovaným mentálním a tělesným postižením
PedF Mgr. Pavlína Šumníková Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Možnosti speciálně pedagogické podpory čichového vnímání osob se zrakovým postižením na základě vyšetření čichu
PedF Mgr. Petr Minář, Ph.D. Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Modernizační přístupy v didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky při přípravě učitelů primárního stupně základní školy
PedF Mgr. Radka Pecová, Ph.D. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Individualizace a diferenciace vyučování německému jazyku s přihlédnutím k problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
PedF Mgr. Robert Čapek PhDr. Miroslav Klusák, CSc. Učitel a žáci jako spolutvůrci a konzumenti školního klimatu
PedF Mgr. Svatava Janoušková Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Model tvorby indikátorového systému pro ověřování občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání
PedF Mgr. Šárka Klarová PaedDr. Jana Folprechtová, CSc. Problematika hodnocení písemného a ústního vyjadřování v cizojazyčné výuce (se zaměřením na výuku ruštiny na středních školách ČR)
PedF Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. Čtenářské kompetence adolescentů
PedF Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D. Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Problematika nadaných žáků v přípravě učitelů primární školy
PedF Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. Z literárního života Druhé republiky (1938-1939)
PedF Mgr. Václava Kofránková, Ph.D. Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Proměny otakarského mýtu v galerii národních dějin
PedF Mgr. Věra Uhl Skřivanová, roz. Skřivanová, Ph.D. PaedDr. Helena Hazuková, CSc. Umělecko-pedagogická interpretace textů kurikulárních dokumentů v odlišných jazykových prostředích
PedF Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 'Rakouský model Fachhochschulen
PedF Mgr. Zora Syslová, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Průběh vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení mateřské školy
PedF PaedDr. Anna Sandanusová Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Stratégia starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov na Slovensku
PedF PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D. Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Řeč, lateralita, vizuomotorika a čtení u dětí na počátku školní docházky
PedF PaedDr. Dana Hladíková Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Možnosti a meze zabezpečování zpětnovazebních procedur v podmínkách praktické složky přípravy učitelů chemie
PedF PaedDr. Jitka Jursová Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. Média v sebevzdělávání žáků 2. stupně základní školy
PedF PaedDr. Renata Kovářová Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků
PedF PhDr. Adéla Přikrylová Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Didaktický pohled na mezijazykový transfér při osvojování a užívání
PedF PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D. Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. Aktivizující strategie v přípravě učitelů cizího jazyka
PedF PhDr. Dominika Kovářová Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. Neverbální komunikace ve výuce francouzskému jazyku
PedF PhDr. Helena Kalábová Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Nemoc jako příležitost k péči a pozornosti
PedF PhDr. Ing. Lucie Severová Doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Sekty v moderní společnosti a jejich vliv na žáky (možnosti školy v oblasti ochrany žáků před působením sekt)
PedF PhDr. Jarmila Novotná Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Sexuální zneužívání zdravotně postižených
PedF PhDr. Jiří Bašta Doc. PhDr. Alena Míšková Lidové milice 1948 - 1969
PedF PhDr. Jiří Šlégl Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. Problematika smyslu lidského života v díle Milana Machovce
PedF PhDr. Marie Müllerová Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. Kurikulární reforma z pohledu učitelů základních škol v kontextu celoživotního učení
PedF PhDr. Mgr. Eva Skopečková Doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc. Aspekty didaktiky cizojazyčné literatury ve výuce cizího jazyka v kontextu kurikulární reformy pro gymnázia
PedF PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D. Fenomen slabomyslnosti v kontextu lidských práv
PedF PhDr. Pavel Janský PhDr. Zuzana Hadj-Moussová Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních
PedF PhDr. Radka Čapková, Ph.D. Doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. Intertextualita v reklamě a její využití v hodinách českého jazyka na SŠ
PedF PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově orientované
PedF RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. Analýza učebního textu "Srovnávací anatomie obratlovců"
PedF RNDr. Janka Ruppeldtová, Ph.D. Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. Operátorové myslenie
PedF RNDr. Lucia Csachová Prof. dr. J. Kopka, CSc. Pravidelné a náhodné teselácie vo vyučovaní matematiky
PedF RNDr. Zuzana Dvořáková Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Projektování kurikula a specifikum maturitní zkoušky na středních odborných školách
FSV Mgr. Juraj Kopecsni Ing., MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D Three essays on banking and pensions
FSV Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Prof. Dr. Miroslav Novák Role angličtiny v globalizujícím se světě
FSV Elisa Galeotti Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. The role of foreign investors and local managers on the restructuring and performance of the firm in the Czech privatization process. Four papers.
FSV Hana Klamková, M.A., Ph.D Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. Nepokradneš! Nálady a postoje slovenskej spoločnosti k tzv. Židovskej otázke, 1938-1945
FSV Ibrahim Lofti Awad Ibrahim RNDr. Kateřina Šmídková, Ph.D. Three Essays on the Inflation Targeting Regime in Egypt
FSV JUDr. PhDr. Josef Schwarz, Ph.D. Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. Charta základních práv Evropské unie
FSV Julia Häuberer Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. Towards the Methodological Foundation of Social Capital Theory. How (not) to Measure it in the Czech republic
FSV MgA. Ladislav Pflimpfl Doc. PhDr. Jaroslav Kučera Analýza procesu praxe moderní veřejné diplomacie
FSV Mgr. Igor Pruša Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. Média a společnost v Japonsku: Povaha a proměna médií, komunikace a mediopolitického komplexu v kontextu nezápadní společnosti
FSV Mgr. Jiří Remr, Ph.D. Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. Teorie a praxe evaluačních šetření v České republice
FSV Mgr. Johana Shahini, Ph.D. Prof. Dr. Miroslav Novák Příčiny slabin albánské demokracie
FSV Mgr. Josef Basl Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol v ČR v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědních a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje?
FSV Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc. Rusko a revoluce v letech 1830-31
FSV Mgr. Markéta Braun Kohlová, roz Kohlová, Ph.D. Prof. PhDr.RNDr.Dr. Jiří Musil, CSc. Město a pohyb v něm - otázka racionality volby dopravního prostředku
FSV Mgr. Martin Riegl, Ph.D. Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Problematika kvazistátů : typologie a trendy vývoje
FSV Mgr. Petra Levrincová Doc. PhDr Rudolf Kučera, CSc. Did It Really Happen? Testimonies before The International Criminal Tribunals and in Tefugee Status Determination
FSV Mgr. Tomáš Drobík, Ph.D. Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Aplikace kritické geopolitiky pro studium projevů resistence
FSV PhDr. Hana Fořtová Doc. PhDr Rudolf Kučera, CSc. Nature: příroda a přirozenost v Montesquieuově díle O duchu zákonů
FSV PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení
FSV PhDr. Jiří Fidler, Ph.D. Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Geopolitické aspekty sovětské agrese vůči Československu v srpnu 1968
FSV PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Vyrovnání s nacistickou minulostí v kontextu řecko-německých vztahů
FSV PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Regionalizmus v kontexte latinskoamerických integračných procesov
FSV PhDr. Martin Valenta PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. Revoluce na pořadu dne: kritická teorie Frankfurtské školy a její Recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let 20.století, RAF a německé Straně zelených: diskursívní analýza
FSV PhDr. Mgr. Kateřina Kadlecová, Ph.D. Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Ideologická perspektiva na stránkách ženských exluzivních časopisů
FSV PhDr. Mgr. Lenka Škrábalová Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Role institucí při tvorbě obnovené strategie udržitelného rozvoje (2006)
FSV PhDr. Olga Šmídová, Ph.D. Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. Identita restituce nebo restituce identity. Restituční diskurs Rudého práva v roce nula
FSV PhDr. Simona Švingrová Doc. PhDr. Jaroslav Kučera Tschechisch oder Deutsch? Auf dem Weg von Konkurrenz zu Dominanz. Zum Einsatz der innerer und äusserer Amtssprache in der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt im Prag der Kafka-Zeit (1908-1922)
FSV PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. Odškodnění českých obětí nacismu 1945-2006
FSV PhDr. Vilém Kolín Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. A Legitimate, Legal and Just War Towards a New Paradigm of the Lawful and Justified Use of Force in International Relations
FSV PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. Doc. PhDr Rudolf Kučera, CSc. Problémy legitimity státního a nadnárodního politického systému v teorii a praxi
FTVS Mgr. Jana Šmídová Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. Emoce a vnější projevy stabilizačního procesu ve vzpřímeném stoji: kasuistické longitudiální pozorování skupiny biathlonistů
FTVS Mgr. Libor Soumar Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. Intraindividuální variabilita opakovaného pohybu a její indikátory při řízení motorového vozidla
FTVS Mgr. Milena Adámková Ségard Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. Systematický přehled výzkumů ověřujících na pohyb anebo tělo zaměřenou terapii v
FTVS Mgr. Paris Charalampidis Prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. The effect of short term lower limb ischaemia on human plantar-flexors muscle force and related neuromechanical mechanism
FTVS Mgr. Petra Garbová Doc. PhDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Tělo a gender žen, které podstoupily estetické plastické operace
FTVS Mgr. Renata Konopková, Ph.D. Prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. Optické signály mozku
FTVS Mgr. Tomáš Rychnovský Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. Magnetická rezonance respirační dynamiky a posturální funkce bránice
FTVS MUDr. Jan Hemza Prof. Ing. František Maršík, DrSc. Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku
FTVS MUDr. Pavel Barsa Prof. Ing. František Maršík, DrSc. Matematická modelace osteodegenerativního procesu segmentu krční páteře
FTVS PaedDr. Zdeněk Valjent Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. Aktivní životní styl vysokoškoláků (studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Pra
FHS Mgr. Anna Rubešová Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. Sociální aspekty vzhledu tváře
FHS Mgr. Filip Pospíšil Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. Kampaň proti vlasatcům v komunistickém Československu (1966 - 1968)
FHS Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Nepřímý prorok existence. Kierkegaard
FHS Mgr. Jana Kulhánková, Ph.D. PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. Maori Challenges to Mainstream Education. Case Study of Native Schools in New Zealand
FHS Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. Percepce mužské sexuální orientace
FHS Mgr. Jiří Růžička, Ph.D. Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Hledání transcendetálního historismu (k teoretickým předpokladům archeologické metody Michela Foucaulta)
FHS Mgr. Karel Šima Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. Kultura českých národních festivit v 60. - 80. letech 19. století
FHS Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. Doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. Tělo - chůze- krajina: Pravěké zemědělské kultury v rovinatých terénech Čech
FHS Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. Doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc. Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice
FHS Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. Prof. RNDr. Dr.r Stanislav Komárek, Dr. Případ Takiwasi. Specifický výzkum léčby drogové závislosti tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie
FHS Mgr. Nibal Khalil Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Anthropological and Etnografical study of the Bedouin in East Palestine
FHS Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. Prof. Jan Sokol, Ph.D. CSc. Mezi biologií a právem
FHS Mgr. Petra Schindler-Wisten PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. Společenské aspekty chalupářské subkultury v období tzv. normalizace
FHS Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D. Prof. RNDr. Dr.r Stanislav Komárek, Dr. Morfologie lidského těla ve vztahu k vybraným behaviorálním a psychosociálním aspektům
FHS PhDr. Blanka Altová, Ph.D. Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. Město jako obraz. Kutná Hora
FSV CERGE Anu Kovaříková Arro, M.A. Prof. Gérard Roland, Ph.D. Essays on the Globalization of Production and International Trade
FSV CERGE Asel Isakova Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. Monetary Policy, Inflation and Dollarization in the Economies of Central Asia
FSV CERGE Ing. Ondřej Knot Prof. Gérard Roland, Ph.D. Essays in Applied Microeconomics: School Admission Mechanisms and Corporate Bankruptcy
FSV CERGE Lubomira Anastassova-Chirmiciu, Ph.D. Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. Essays on Social Welfare Systems, Education and Agglomeration across the EU
FSV CERGE Mgr. Jana Krajčová Prof. Andreas Ortmann, Ph.D. Anti-Corruption Mechanism in Economic Models sof Corruption
FSV CERGE Mgr. Juraj Stančík Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. Essays on International Economics
FSV CERGE Mgr. Michal Ostatnický Prof. Andreas Ortmann, Ph.D. Essays on Market Competition, Trading Costs, and Laboratory Asset Markets
FSV CERGE RNDr. Michal Franta Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. Empirical Essays on Unemployment, Inflation and Access to Human Capital
FSV CERGE Tomáš Konečný, M.A. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. Essays on Migration and Trade
FSV CERGE Yuliya Rychalovska Sergey Slobodyan, M.A., Ph.D. Essays on Monetary Policy and Estimation of DSGE Models
 
Seznam zahrnuje absolventy přihlášené k promoci v r. 2010, i když svou poslední studijní povinnost splnili v r. 2008 či 2009.