IV-14 Nově habilitovaní docenti


Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od
Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. PřF Reprodukční ekologie ptáků: optimalizace chování a maximalizace fitness Zoologie 1. 12. 2010
RNDr. Petr Alexa, Dr. MFF Vybrané aplikace semimikroskopických a fenomenologických jaderných modelů fyzika - jaderná fyzika 1. 1. 2010
RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. LFHK Imunomodulační účinnek Goeckermanovy terapie psoriázy lékařská imunologie 1. 12. 2010
Mgr. Marek Biskup, Dr. MFF Random conductance model matematika - pravděpodobnost a matematická statistika 1. 2. 2010
MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. LFHK Karcinom děložního hrdla a jeho prognostické faktory gynekologie a porodnictví 1. 6. 2010
Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. FF Action et situation filozofie 1. 4. 2010
PhDr. Petr Čermák, Ph.D. FF Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička hispanistika 1. 4. 2010
RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. MFF Studium struktury a defektů metodami rentgenové difrakce fyzika - fyzika kondenzovaných látek 1. 6. 2010
RNDr. Jiří Dolejší, CSc. MFF Interakce hadronů a jader s jádry fyzika - subjaderná fyzika 1. 4. 2010
MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 1.LF Současné principy moderní patomorfologické diagnostiky vybraných nádorů ženského genitálu patologie 1. 5. 2010
MUDr. Robert Grill, Ph.D. 3.LF Urologická poranění: experimentální a klinické studie chirurgické obory 1. 6. 2010
JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. PF Kybernetická kriminalita trestní právo, kriminologie a kriminalistika 1. 10. 2010
Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. FHS Sociální aspekty olfaktorické komunikace z evolučně antropologické perspektivy sociální a kulturní antropologie 1. 11. 2010
MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. 1.LF Léčba systémových onemocnění s projevy nitroočního zánětu: nové přístupy oční lékařství 1. 1. 2010
RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. MFF Homeomorfismy v Sobolevově prostoru a homeomorfismy s konečnou variací matematika - matematická analýza 1. 2. 2010
MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. 3.LF Možnosti stanovení lokálního karcinomu prostaty před radikální prostatektomií chirurgické obory 1. 4. 2010
PhDr. Jan Horský, Ph.D. FHS Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy a o jejím možném přínosu pro antropologii sociální a kulturní antropologie 1. 5. 2010
RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. PřF Biochemistry of trichomonad hydrogenosome parazitologie 1. 6. 2010
RNDr. Jakub Hruška, CSc. PřF Antropogenní a přirozená acidifikace půd geologie 1. 12. 2010
JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. PF Analýza problematiky vztahu flexibility práce a ochrany zaměstnance v prostředí českého pracovního práva pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 1. 6. 2010
Mgr. Radek Chlup, Ph.D. FF Proklos filozofie 1. 5. 2010
MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. 3.LF Gastroenteropankreatické endokrinní nádory - hodnocení významu diferenciačních znaků nádorových buněk v histomorfologické diagnostice a biologickém chování nádorů patologie 1. 1. 2010
MUDr. Marie Jirkovská, CSc. 1.LF Studie prostorového uspořádání kapilár lidské placenty histologie a embryologie 1. 12. 2010
MUDr. David Kachlík, Ph.D. 3.LF The blood supply of the large intestine anatomie 1. 11. 2010
MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 1.LF Úloha genů s nízkou penetrací na vzniku karcinomu prsu lékařská chemie a biochemie 1. 12. 2010
PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. FF Foltýn - Kmentová - Kolářová - Kučerová - Máj - Pacík: Kapitoly z dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století dějiny umění 1. 6. 2010
Mgr. Petr Kolman, Ph.D. MFF Paths, Flows and Cuts in Graphs informatika - teoretická informatika 1. 4. 2010
Ing. Norbert Kopčo, Ph.D. 1.LF Mechanizmy priestorového počutia a separácie zvukov lékařská informatika 1. 11. 2010
RNDr. Jan Kotek, Ph.D. PřF Komplexy dvojmocné mědi s makrocyklickými ligandy anorganická chemie 1. 4. 2010
RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D. MFF Barevnost grafů na plochách informatika - teoretická informatika 1. 4. 2010
Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. PřF Srovnávací a experimentální přístup k evoluci životních strategií - soubor prací s komentářem ekologie 1. 11. 2010
Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. FF Abusir XI. The Architecture of the Mastaba of Ptahshepses egyptologie 1. 6. 2010
MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. LFP Hemoeliminační metody u kriticky nemocných a jejich interakce s organismem vnitřní nemoci 1. 11. 2010
MUDr. Eduard Kučera, CSc. 3.LF Laparoskopická léčba nádorů děložního těla gynekologie a porodnictví 1. 10. 2010
MUDr. Ivana Kuklová, CSc. 1.LF Získaná syfilis v pražské populaci. Vývojové tendence a souvislosti, sérologická diagnostika Dermatovenerologie 1. 12. 2010
RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. PřF Geoinformatická analýza a modelování rizikových procesů v hydrologii fyzická geografie 1. 6. 2010
MUDr. Halka Lotková, Ph.D. LFHK S - adenosylmethionin a játra: Možnosti hepatoprotekce a ovlivnění regenerace jater lékařská fyziologie 1. 1. 2010
MUDr. Olga Marečková, CSc. 3.LF Gastroenterologická problematika v nefrologii vnitřní nemoci 1. 2. 2010
MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 1.LF Klinický význam fokální kortikální dysplázie u pacientů s epilepsií temporálního laloku neurologie 1. 1. 2010
MUDr. Jiří Matějka, Ph.D. LFP Diagnostika a léčba nestabilit torakolumbální páteře chirurgie 1. 1. 2010
MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 3.LF Optimalizace protidestičkové léčby před plánovanou perkutánní koronární intervencí vnitřní nemoci 1. 2. 2010
MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. LFP Výživa a prevence kardiovaskulárních chorob vnitřní nemoci 1. 4. 2010
PhDr. Mira Nábělková, CSc. FF Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu slavistika 1. 6. 2010
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 1.LF Experimentální ovlivnění vývoje embryonálního krevního řečiště a myokardu anatomie 1. 5. 2010
MUDr. David Netuka, Ph.D. 1.LF Stenózy cév zásobujících mozek neurochirurgie 1. 4. 2010
MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 1.LF Sledování komplikací laparoskopických gynekologických operací gynekologie a porodnictví 1. 2. 2010
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. 1.LF Přínos tkáňové dopplerovské echokardiografie pro neinvazivní hodnocení diastolické funkce levé komory srdeční vnitřní nemoci 1. 6. 2010
MUDr. Jitka Patočková, Ph.D. 3.LF Terapie a prevence orgánového poškození při hypoglykémii a ischémii z pohledu farmakologie oxidačního stresu vnitřní nemoci 1. 1. 2010
PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. FF Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy české dějiny 1. 10. 2010
RNDr. František Půta, CSc. PřF Studium regulace genové exprese na modelech nižších eukaryot genetika, molekulární biologie a virologie 1. 6. 2010
MUDr. Jana Reiterová, Ph.D. 1.LF Genetické faktory ovlivňující průběh polycystické choroby ledvin autozomálně dominantního typu lékařská genetika 1. 10. 2010
MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. LFHK Praktický přínos ultrasonograficky navigované punkční renální biopsie v dětském věku pediatrie 1. 10. 2010
MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. LFHK Magnetická rezonance v kardiologii - komentovaný soubor prací vnitřní nemoci 1. 6. 2010
Ing. Pavel Soldán, Dr. MFF Plochy potenciální energie malých molekul fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur 1. 3. 2010
MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 1.LF Regulace expresního programu normální a leukemické krvetvorby patologická fyziologie 1. 10. 2010
MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 1.LF Alarminy a adipokiny: nové citokiny podílející se na patogenezi revmatických onemocnění vnitřní nemoci 1. 3. 2010
PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. PedF Čeština a škola: "Úryvky skrytých dějin" české a československé dějiny 1. 6. 2010
MUDr. Roman Šmucler, CSc. 1.LF Terapeutické využití laserů v orofaciální onkologii stomatologie 1. 2. 2010
MUDr. Petr Štádler, Ph.D. 1.LF Minimálně invazivní přístupy v cévní chirurgii od minilaparotomie k robotice chirurgie 1. 2. 2010
JUDr. Věra Štangová, CSc. PF Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 1. 11. 2010
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. PřF Využití spektrometrických a spektroskopických metod pro studium struktury, funkce a interakce biomolekul biochemie 1. 6. 2010
Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. FF Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě filozofie 1. 3. 2010
PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. PedF Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092 - 1140 české a československé dějiny 1. 4. 2010
PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. FSV Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice veřejná a sociální politika 1. 11. 2010
RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. PřF Jedno a vícehostitelská trypanosomatida parazitologie 1. 6. 2010
MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D. 1.LF Metabolické aspekty syndromu polycystických ovarií vnitřní nemoci 1. 11. 2010
RNDr. Jiří Žák, Ph.D. PřF From graoin-scale physical processes in magma chambers to regional tectonics: what can tell us structures in granitoid plutons? geologie 1. 10. 2010