IV-5 Zapojení UK do řešení výzkumných záměrů


Fakulta Kód VZ Název výzkumného záměru Přidělené INV prostředky (v tis. Kč) Přidělené NIV prostředky (v tis. Kč) Celkem Rok zahájení řešení VZ
ETF 21620802 Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy 0 5 793 5 793 2005
HTF 21620803 Církve v českých zemích a otázka nacionalismu – historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k  mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti 0 2 816 2 816 2005
PF 21620804 Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy 0 3 802 3 802 2005
1.LF 21620806 Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů 6 176 83 218 89 394 2005
1.LF 21620807 Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění 3 100 7 515 10 615 2005
1.LF 21620808 Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu 2 600 24 844 27 444 2005
2.LF 21620812 Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby 334 10 198 10 532 2005
2.LF 21620813 Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace 1 300 7 484 8 784 2005
3.LF 21620814 Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu 0 20 126 20 126 2005
3.LF 21620816 Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace 250 11 284 11 534 2005
3.LF 21620817 Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu 10 000 12 065 22 065 2005
LFP 21620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů 0 24 768 24 768 2005
LFHK 21620820 Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života 967 23 506 24 473 2005
FaF 21620822 Výzkum nových lékových struktur 3 297 15 158 18 455 2005
FF 21620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků 0 10 161 10 161 2005
FF 21620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie 0 12 958 12 958 2005
FF 21620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor 0 16 975 16 975 2005
FF 21620826 Výzkum civilizace starého Egypta 767 14 532 15 299 2005
FF 21620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes 0 22 436 22 436 2005
PřF 21620828 Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 0 24 079 24 079 2005
PřF 21620831 Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace 767 12 267 13 034 2005
MFF 21620834 Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie 6 667 50 988 57 655 2005
MFF 21620835 Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů 3 373 26 683 30 056 2005
MFF 21620838 Moderní metody, struktury a systémy informatiky 0 25 598 25 598 2005
MFF 21620839 Metody moderní matematiky a jejich aplikace 1 000 22 958 23 958 2005
FSV 21620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy 0 30 290 30 290 2005
FHS 21620843 Antropologie komunikace a lidské adaptace 0 4 682 4 682 2005
CTS 21620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti 0 5 536 5 536 2005
CERGE 21620846 Ekonomické dopady evropské integrace na ČR 600 5 732 6 332 2005
1.LF 21620849 Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění 2 860 16 969 19 829 2007
PřF 21620855 Mechanizmy transportu látek ve svrchních sférách Země 1 000 11 601 12 601 2007
PřF 21620857 Nové molekulární systémy pro pokročilé aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí 5 000 26 225 31 225 2007
PřF 21620858 Signalizace a molekulární mechanismy buněčné odpovědi 3 001 25 124 28 125 2007
MFF 21620859 Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakci 600 28 406 29 006 2007
MFF 21620860 Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astrofyzikálních systémech 2 000 18 818 20 818 2007
PedF 21620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání 50 5 279 5 329 2007
FTVS 21620864 Aktivní životní styl v biosociálním kontextu 1 900 12 105 14 005 2007
Celkem dotace z veřejných prostředků 57 609 682 979 740 588