VII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum


Položka   Počet titulů/Náklady v tis. Kč
Periodické publikace počet 60
náklady 2 553
Učební text počet 50
náklady 1 821
Monografie, kooperace, sborníky, merkantilní tisky UK počet 118
náklady 15 757
Celkem počet 228
náklady 20 131
Výrobní náklady celkem   59 190
     
Příjmy nakladateství 31 571
Sponze 0
Dotace 27 976
Příjmy celkem 59 547
Hospodářský výsledek 357