Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v r. 2010

Seznam tabulek a grafů


Tučně jsou označeny položky, které jsou součástí tištěné podoby VZČ.
Kurzívou jsou označené položky, které jsou v tištěné podobě VZČ ve zjednodušeném provedení.

Tisková podoba VZČ (PDF soubor).
Text Výroční zprávy ve formátu .epub.
Sedmnáct stránek o jednotlivých fakultách
I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze
I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
I-5a Grantová rada
I-5b Ediční rada
I-5c Historická komise
I-6 Fakulty a další součásti
I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
 
II-1 Příspěvek a dotace, výnosy
II-a Struktura příjmů
II-b Struktura čerpání
II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
II-2b Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků
II-4 Přehled o úvazcích pracovníků
II-c Struktura pracovníků UK
II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků
II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
II-f Věková struktura pracovníků UK
 
III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2010)
III-1b Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)
III-1c Počet studijních programů a oborů dle typu studia
III-a Vývoj počtu studijních programů (k 31. 10. 2010)
III-1d Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách (k 31. 12. 2010)
III-1e Přehled nových akreditací
III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
III-1g Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
III-1h Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2010)
III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)
III-1j Přehled akreditací studijních programů a oborů udělených v rámci strukturace studia a změn tříletého doktorského studia na čtyřleté
III-1k Společné studijní programy "Joint Degree"
III-1l Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2010)
III-b Studenti ve studijních programech
III-c Struktura studentů
III-2b Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 12. 2010)
III-2c Celkový počet studentů podle fakult
III-2d Počet studentů podle studijních programů
III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-2e Počet cizinců studujících na UK
III-e Procento a počet studentů - cizinců (2001 - 2010)
III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
III-3b Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
III-f Vývoj počtu přihlášek
III-g Struktura přihlášek
III-h Struktura přijetí
III-i Struktura zapsaných
III-3c Četnost přihlášek podaných do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
III-4a Celkový počet absolventů
III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
III-4c Celkový počet absolventů podle studijních programů
III-4d Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
III-k Vývoj počtu absolventů (2001-2010)
III-l Struktura absolventů
III-4e Seznam smluv o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni v r. 2010
III-4f Seznam absolventů doktorských studijních programů
III-4g Míra nezaměstnanosti absolventů UK
III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2009-2010)
III-5c Studijní neúspěšnost - kalendářní rok
III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
III-6b Počet současně studovaných studií na UK
III-7a Počet přiznaných stipendií
III-7b Sociální a ubytovací stipendia
III-7c Poplatky spojené se studiem
III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
III-8a Ubytování studentů
III-8b Ubytování studentů - seznam a kapacita kolejí
III-9a Stravování studentů
III-9b Stravování studentů - seznam a kapacita menz
III-10a Péče o studenty
III-10b Poradenské služby
III-11 Počet studentů se speciálními potřebami
III-12 Ceny udělené studentům a absolventům
III-13a Počet absolventů rigorózního řízení
III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2009/2010
III-14a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-14b Počet účastníků celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-n Počet kurzů CŽV
III-o Počet účastníků kurzů CŽV
III-15 Počet programů a účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
 
IV-1 Tuzemské programy a projekty I. (rezortní) - všechny projekty běžící k 31. 12. 2010
IV-2a Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - všechny projekty běžící k 31.12.2010
IV-2b Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - projekty nově přijaté v roce 2010
IV-3 Počet grantů nově získaných z GA ČR
IV-4a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2010
IV-4b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty nově přijaté
IV-4c Zapojení do projektů 7. RP
IV-5 Zapojení do řešení výzkumných záměrů
IV-6a Výzkumná centra "1M" (UK je koordinátorem) a "LC" v r. 2010
IV-6b Výzkumná centra (UK jako spolunositel) v r. 2010
IV-a Prostředky přidělené na výzkumná centra (2001-2010)
IV-7 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
IV-8 Čerpaná podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT
IV-9 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů pro rok 2010 podle fakult
IV-10a GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
IV-10b GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
IV-b GAUK - počty podaných a přijatých projektů
IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2010 (1. kolo)
IV-12a Publikační činnost interních pracovníků UK - Články
IV-12b Publikační činnost interních pracovníků UK - Knihy
IV-12c Patenty a užitné vzory
IV-13 RIV 2010 - základní ukazatele
IV-14 Nově habilitovaní docenti
IV-15 Nově jmenovaní profesoři
IV-c Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2001-2010)
IV-d Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2001-2010)
IV-16 Akreditace habilitačních oborů a jmenovacích oborů
IV-17 Akreditace a reakreditace habilitačních oborů
IV-18 Akreditace a reakreditace oborů pro jmenovací řízení
IV-19 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
IV-20 Čestné doktoráty
 
V-1a Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
V-1b Přijetí zahraničních návštěv
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků
V-3 Mobilita studentů
V-4 Další studijní pobyty v zahraničí
V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti)
V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci)
V-a Mobilita studentů - ERASMUS 2001-2010
V-b Mobilita studentů - ERASMUS
V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci)
V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace)
V-6 Akce s mezinárodní účastí
V-7a Fond mobility
V-c Fond mobility 2001 - 2010
V-d Fond mobility
V-e Fond mobility - struktura žádostí
V-7b Fond mobility - finance
V-f Fond mobility - čerpání financí
 
VI-1a Přehled akcí hrazených z FRM
VI-1b Přehled akcí financovaných z FRIM (nad 100 tis. Kč)
VI-2 Přehled akcí hrazených ze státního rozpočtu
VI-3 Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol
VI-a Projekty FRVŠ pro roky 2001 - 2010
VI-4 Realizované Rozvojové projekty
VI-b Struktura rozvojových programů
VI-5a Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
VI-5b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
VI-5c Strukturální fondy EU - UK jako partner
VI-6 Využití státního rozpočtu v letech 2003-2010
 
VII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
VII-a Produkce nakladatelství Karolinum 2001 - 2010
VII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
 
VIII-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
VIII-3 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
VIII-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
VIII-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
VIII-c Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle (2005-2010)
VIII-d Připojení pracovišť k síti (Praha)
VIII-e Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu)
 
X-1 Počet stížností a počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
X-2 Umístění UK v mezinárodních žebříčcích