Výroční zpráva o činnosti - 2012

Verze pro web a CD ze dne 23. 7. 2013

Seznam tabulek a grafů


Tučné písmo - tabulka či graf je součástí TIŠTĚNÉ VZČ
Normální písmo - tabulka či graf jsou pouze v elektronické podobě
 
Sedmnáct stránek o jednotlivých fakultách - 2012
 
I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze
I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
I-5a Grantová rada
I-5b Ediční rada
I-5c Historická komise
I-6 Fakulty a další součásti
I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
 
II-1 Příspěvek a dotace, výnosy
II-a Struktura příjmů
II-b Struktura čerpání
II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
II-2b Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků
II-4 Přehled o úvazcích pracovníků
II-c Struktura pracovníků UK
II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
II-f Věková struktura pracovníků UK
II-g Věková struktura pracovníků (ženy) UK
II-5 Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím dle fakult
 
III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2012)
III-1b Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2012)
III-1c Počet uskutečňovaných studijních programů a oborů dle typu studia (údaje platné k 31. 10. 2012)
III-1d Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách (údaje platné k 31. 12. 2012)
III-a Vývoj počtu studijních programů (údaje platné k 31. 10. 2012)
III-1e Přehled nových akreditací
III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
III-1g Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
III-1h Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2012)
III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2012)
III-1j Předsedové oborových rad doktorských studijních programů
III-1k Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree"
III-1l Studijní programy uskutečňované spolu s jinou VŠ
III-1m Počty studentů a absolventů podle státní příslušnosti v jednotlivých SP/SO Joint Degree
III-1n Společné studijní programy Joint Degree na UK
III-1o Společné programy Erasmus Mundus
III-1p Projekty v kategorii Partnerství Erasmus Mundus
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2012) (verze pro TISK), (verze pro WEB)
III-2b Počty studentů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2012)
III-b Studenti ve studijních programech
III-c Struktura studentů
III-2c Celkový počet studentů podle fakult (údaje platné k 31. 10. 2012)
III-2d Počet studentů podle studijních programů
III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-2e Počet cizinců studujících na UK
III-e Procento a počet studentů - cizinců (2003 - 2012)
III-2f Počet studentů podle krajů ČR a států - 2012
III-2g Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2012)
III-2h Počet studentů starších než 30 let podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2012)
III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
III-3b Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
III-3c Zájem uchazečů o studium podle fakult
III-f Vývoj počtu přihlášek
III-g Struktura přihlášek
III-h Struktura přijetí
III-i Struktura zapsaných
III-3d Četnost přihlášek podaných do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
III-3e Počet uchazečů o studium na UK podle krajů ČR a států
III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
III-3f Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
III-4a Celkový počet absolventů
III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
III-4c Celkový počet absolventů podle fakult a studijních programů
III-4h Celkový počet absolventů podle studijních programů
III-4d Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
III-k Vývoj počtu absolventů (2003-2012)
III-l Struktura absolventů
III-4e Seznam smluv a dodatků ke smlouvám o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2011-2012)
III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech
III-6b Počet současně studovaných studií
III-7a Počet přiznaných stipendií
III-7b Přiznaná stipendia
III-7c Poplatky spojené se studiem
III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
III-8a Ubytování studentů
III-8b Ubytování studentů - seznam a kapacita kolejí
III-9a Stravování studentů
III-9b Stravování studentů - seznam a kapacita menz
III-10a Péče o studenty
III-10b Poradenské služby
III-11 Počet evidovaných studentů se speciálními potřebami
III-12 Ceny udělené studentům a absolventům
III-13a Počet absolventů rigorózního řízení
III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2011-2012
III-14a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-14b Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-15a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-15b Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-n Počet kurzů CŽV
III-o Počet účastníků kurzů CŽV
III-16a Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-16b Počet účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-17 Počet studijních oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc podle fakult
III-s Hodnocení doktorandů - plnění ISP - 2003-2011
III-t Zahraniční stáže doktorandů - 2003-2011
III-u Školitelé Ph.D. studia - 2003-2011
 
IV-1 Tuzemské programy a projekty I. (rezortní) - všechny projekty běžící k 31. 12. 2012 (verze pro TISK), (verze pro WEB)
IV-2a Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - všechny projekty běžící k 31.12.2012 (verze pro TISK), (verze pro WEB)
IV-2b Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - projekty nově přijaté v roce 2012
IV-3a Počet grantů nově získaných z GA ČR 2002-2012
IV-3b Počet grantů nově získaných z TA ČR 2011-2012
IV-3c Počet grantů NAKI nově získaných z MK ČR 2011-2012
IV-3d Počet grantů nově získaných z IGA MZd ČR 2011-2012
IV-4a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2012
IV-4b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty nově přijaté - 2012
IV-4c Zapojení do projektů 7. RP
IV-4d Zapojení do zahraničních programů výzkumu a vývoje
IV-4e ERC CZ (v tis. Kč)
IV-4f NÁVRAT - Podpořené projekty
IV-5 Zapojení do řešení výzkumných záměrů
IV-6 Výzkumná centra "1M" (UK je koordinátorem) a "LC"
IV-7 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
IV-8 Podpora odpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT
IV-9 PRVOUK - přehled programů
IV-10 Projekty UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE)
IV-11 Bonifikace za granty - počet grantů hodnocených v roce 2012 za rok 2011
IV-12 Soutěž vysoce kvalitnách monografií na UK v roce 2012 (vročení monografií 2010)
IV-13 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů podle fakult
IV-14a GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
IV-14b GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
IV-a GAUK - počty podaných a přijatých projektů - 2003-2012
IV-15 Specifický vysokoškolský výzkum - projekty 2012 (3. kolo)
IV-16a Publikační činnost interních pracovníků UK - Články
IV-16b Publikační činnost interních pracovníků UK - Knihy
IV-17 Počet záznamů RIV
IV-18 Počty a průměrný věk nově habilitovaných a jmenovaných podle fakult
IV-19 Nově habilitovaní docenti
IV-20 Nově jmenovaní profesoři
IV-b Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2003-2012)
IV-c Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2003-2012)
IV-21 Akreditace habilitačních oborů a jmenovacích oborů
IV-22 Akreditace a reakreditace habilitačních oborů
IV-23 Akreditace a reakreditace oborů pro jmenovací řízení
IV-24 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
IV-25 Čestné doktoráty
IV-26 Vědecké konference
 
V-1 Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-3 Mobilita studentů (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-4 Další studijní pobyty v zahraničí - (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-a Mobilita studentů - ERASMUS 2003-2012
V-b Mobilita studentů - ERASMUS
V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro TISK), (verze pro WEB)
V-6a Fond mobility - počty podaných a schválených žádostí
V-c Fond mobility 2003 - 2012
V-d Fond mobility - struktura schválených žádostí
V-6b Fond mobility - finance
V-7 Přijetí zahraničních návštěv
 
VI-1a Přehled akcí hrazených z FRM
VI-1b Přehled akcí financovaných z FRIM (nad 100 tis. Kč)
VI-2 Přehled akcí hrazených ze státního rozpočtu
VI-3 Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol
VI-a Projekty FRVŠ pro roky 2003 - 2012
VI-4 Využití státního rozpočtu v letech 2003-2012
VI-5a Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
VI-5b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
VI-5c Strukturální fondy EU - UK jako partner
VI-6 Patenty a užitné vzory
VI-7 Inovační transfer
VI-8 Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT
VI-9 Institucionální rozvojový plán vysoké školy
 
VII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
VII-a Produkce nakladatelství Karolinum 2003 - 2012
VII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
 
VIII-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
VIII-3 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
VIII-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
VIII-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
VIII-c Struktura knihovního fondu
VIII-d Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle (2005-2012)
VIII-e Připojení pracovišť k síti (Praha)
VIII-f Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu)
 
X-1 Umístění UK v mezinárodních žebříčcích
X-2 Počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
X-3 Počet stížností
 
 
PDF tištěné podoby Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2012
(ISBN 978-80-246-2313-9, snížené rozlišení ilustrací)
PDF obálky tištěné podoby Výroční zprávy
(snížené rozlišení ilustrací)
ePub verzi Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2012
(odkazy na tabulky a grafy vyžadují připojení k internetu)