Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Seznam tabulek a grafů


Tučné písmo - tabulka či graf je součástí TIŠTĚNÉ VZČ
Normální písmo - tabulka či graf jsou pouze v elektronické podobě
Označení některých tabulek číslem v závorce je odkazem na Rámcovou osnovu VZČ vydanou MŠMT.
 
Sedmnáct stránek o jednotlivých fakultách - 2013
 
I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze
I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
I-5a Grantová rada
I-5b Ediční rada
I-5c Historická komise
I-6 Fakulty a další součásti
I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
 
II-1 Příspěvek a dotace, výnosy
II-a Struktura příjmů
II-b Struktura čerpání
II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
II-2b Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet (verze pro MŠMT - (7.1))
II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků (verze pro MŠMT - (7.2))
II-4 Přehled o úvazcích pracovníků (verze pro MŠMT - (7.3))
II-c Struktura pracovníků UK
II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků UK
II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
II-f Věková struktura pracovníků UK
II-g Věková struktura pracovníků (ženy) UK
II-5 (7.4) Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím dle fakult
 
III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2013)
III-1b (3.1) Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2013)
III-1c Počet uskutečňovaných studijních programů a oborů dle typu studia (údaje platné k 31. 10. 2013)
III-a Vývoj počtu studijních programů (údaje platné k 31. 10. 2013)
III-1d Přehled nových akreditací
III-1e Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou (verze pro MŠMT - (3.5))
III-1o Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách - k 31. 12. 2013
III-1f Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
III-1g Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2013)
III-1h (3.2) Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2013) (pouze pro MŠMT - nerozlišuje cizí jazyk)
III-1i Předsedové oborových rad doktorských studijních programů
III-1j (3.3) Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree" (pouze pro MŠMT)
III-1k Studijní programy uskutečňované spolu s jinou VŠ (verze pro MŠMT - (3.4))
III-1l Společné studijní programy Joint Degree na UK
III-1m Počty studentů a absolventů podle státní příslušnosti v jednotlivých SP/SO Joint Degree
III-1n Společné studijní programy Joint Degree na UK
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2013) (verze pro TISK), (verze pro WEB)
III-2b (4.1) Počty studentů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2013)
III-b Studenti ve studijních programech
III-c Struktura studentů
III-2c Celkový počet studentů podle fakult (údaje platné k 31. 10. 2013)
III-2d Počet studentů podle studijních programů
III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-2e Počet cizinců studujících na UK
III-e Procento a počet studentů - cizinců (2004 - 2013)
III-2f Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (verze pro MŠMT - (4.2))
III-2g (4.3) Počet studentů starších než 30 let podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2013)
III-2h Počet studentů podle krajů ČR a států
III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
III-3b (6.1) Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
III-3c Četnost přihlášek podaných do Bc., Mgr. a Ph.D. studijních programů
III-f Vývoj počtu přihlášek
III-g Struktura přihlášek
III-h Struktura přijetí
III-i Struktura zapsaných
III-3d Celkový počet uchazečů podle států a krajů
III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
III-3e (6.2) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
III-4a Celkový počet absolventů (verze pro MŠMT - (5.1))
III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
III-4c Celkový počet absolventů podle fakult a studijních programů
III-4d Celkový počet absolventů podle studijních programů
III-4e Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
III-k Vývoj počtu absolventů (2004-2013)
III-l Struktura absolventů
III-4f Seznam smluv a dodatků ke smlouvám o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
III-4g Míra nezaměstnanosti absolventů
III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2012-2013)
III-5c (4.4) Studijní neúspěšnost - kalendářní rok
III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech
III-6b Počet současně studovaných studií
III-7a Počet přiznaných stipendií (verze pro MŠMT - (8.1))
III-7b Přiznaná stipendia
III-7c Poplatky spojené se studiem
III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
III-8a Ubytování studentů
III-8b Ubytování studentů - seznam a kapacita kolejí
III-9a Stravování studentů
III-9b Stravování studentů - seznam a kapacita menz
III-10a (8.2) Péče o studenty
III-10b Poradenské služby
III-11 Počet evidovaných studentů se speciálními potřebami
III-12 Ceny udělené studentům a absolventům
III-13a Počet absolventů rigorózního řízení
III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2012-2013
III-14a (10.1) Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-14b (10.2) Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-15a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-15b Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-n Počet kurzů CŽV
III-o Počet účastníků kurzů CŽV
III-16a Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků (verze pro MŠMT - (7.6))
III-16b Počet účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-17 (11.3) Počet studijních oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc podle fakult
III-p Hodnocení doktorandů - plnění ISP - 2003-2013
III-q Zahraniční stáže doktorandů - 2003-2013
III-r Školitelé Ph.D. studia - 2003-2013
 
IV-1a Počet grantů nově získaných z GA ČR 2004-2013
IV-1b Počet grantů nově získaných z TA ČR 2011-2013
IV-1c Počet grantů NAKI nově získaných z MK ČR 2011-2013
IV-1d Počet grantů nově získaných z IGA MZd ČR 2011-2013
IV-2a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2013 (verze pro CD)
IV-2b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty nově přijaté - 2013
IV-2c Zapojení do projektů 7. RP
IV-2d (12.2) Zapojení do zahraničních programů výzkumu a vývoje
IV-2e ERC
IV-2f NÁVRAT - Podpořené projekty
IV-3 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
IV-4 Podpora odpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT
IV-5 PRVOUK - přehled programů
IV-6a Projekty UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE)
IV-6b Počty projektů UNCE a poskytnuté finanční prostředky
IV-7 Bonifikace za granty - počet grantů hodnocených v roce 2013 za rok 2012
IV-8 Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
IV-9 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů podle fakult
IV-10a GAUK - přidělené finance - podle sekcí
IV-10b GAUK - přidělené finance - podle fakult
IV-a GAUK - počty podaných a přijatých projektů - 2004-2013
IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - projekty 2013 (4. kolo)
IV-12a Publikační činnost interních pracovníků UK - Články
IV-12b Publikační činnost interních pracovníků UK - Knihy
IV-13 Počet záznamů RIV
IV-14 (7.5) Počty a průměrný věk nově habilitovaných a jmenovaných podle fakult
IV-15 Nově habilitovaní docenti
IV-16 Nově jmenovaní profesoři
IV-b Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů - 2004-2013
IV-c Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů - 2004-2013
IV-17 Akreditace habilitačních oborů a jmenovacích oborů
IV-18 Akreditace a reakreditace habilitačních oborů
IV-19 Akreditace a reakreditace oborů pro jmenovací řízení
IV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
IV-21 Čestné doktoráty
IV-22 (11.1) Vědecké konference
 
V-1 Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro TISK), (verze pro CD), (verze pro MŠMT - (12.3))
V-3 Mobilita studentů (verze pro TISK), (verze pro CD)
V-4 Další studijní pobyty v zahraničí (verze pro TISK), (verze pro CD)
V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro TISK), (verze pro CD), (verze pro MŠMT - (12.1))
V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro TISK), (verze pro CD)
V-a Mobilita studentů - ERASMUS 2003-2013
V-b Mobilita studentů - ERASMUS
V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro TISK), (verze pro CD)
V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro TISK), (verze pro CD)
V-6a Fond mobility - počty podaných a schválených žádostí
V-c Fond mobility 2004 - 2013
V-d Fond mobility - struktura schválených žádostí
V-6b Fond mobility - finance
V-7 Přijetí zahraničních návštěv
 
VI-1a Přehled akcí hrazených z FRM
VI-1b Přehled akcí financovaných z FRIM (nad 100 tis. Kč)
VI-2 Přehled akcí hrazených ze státního rozpočtu
VI-3 (15.3) Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol
VI-a Projekty FRVŠ pro roky 2004-2013
VI-4 Využití státního rozpočtu v letech 2004-2013
VI-5a Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
VI-5b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
VI-5c Strukturální fondy EU - UK jako partner
VI-6 Vydané patenty a užitné vzory
VI-7a Inovační transfer
VI-7b Smluvní výzkum
VI-8a (15.1) Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT
VI-8b Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT
VI-9 (15.2) Institucionální rozvojový plán vysoké školy
 
VII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
VII-a Produkce nakladatelství Karolinum 2004-2013
VII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
 
VIII-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
VIII-3 (9.1) Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
VIII-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
VIII-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
VIII-c Struktura knihovního fondu
VIII-d Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle - 2005-2013
VIII-e Připojení pracovišť k síti (Praha)
VIII-f Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu)
 
X-1 Umístění UK v mezinárodních žebříčcích
X-2 Počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
X-3 Počet stížností