Výroční zpráva o činnosti 2015 - Univerzita Karlova

Seznam tabulek a grafů
Tučné písmo - tabulka či graf je součástí tištěné verze Zprávy (možná v upravené verzi)
Normální písmo - tabulka či graf je pouze v elektronické podobě Zprávy
Označení některých tabulek číslem v závorce je odkazem na Osnovu VZČ vydanou MŠMT.
PDF Výroční zprávy - ISBN 978-80-246-3421-0 (pdf)
Sedmnáct stránek o jednotlivých fakultách
I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze
I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
I-5a Grantová rada
I-5b Ediční rada
I-5c Historická komise
I-5d Etická komise
I-5e Mezinárodní rada
I-6 Fakulty a další součásti
I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
II-1 Přehled financování
II-a,b Struktura financování
II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
II-2b Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
II-c Struktura pracovníků UK
II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků
II-2b (7.1) Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty) (verze pro MŠMT)
II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků
II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
II-f Věková struktura pracovníků UK
II-g Věková struktura pracovníků UK
II-3 (7.2) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) (verze pro MŠMT)
II-4 Přehled o úvazcích pracovníků
II-4 (7.3) Přehled o úvazcích pracovníků (verze pro MŠMT)
II-5 (7.4) Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím dle fakult
II-5a Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím
III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2015)
III-1b (3.1) Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2015) (verze pro MŠMT)
III-1c Počet uskutečňovaných studijních programů a oborů dle typu studia (údaje platné k 31. 10. 2015)
III-a Vývoj počtu studijních programů (k 31. 10. 2015)
III-1d Přehled nových akreditací
III-1e Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách - k 31. 12. 2015
III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
III-1g (3.5) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou (pro MŠMT)
III-1h Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2015)
III-1j (3.2) Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2015) (pouze pro MŠMT)
III-1k Předsedové oborových rad doktorských studijních programů
III-1l (3.3) Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree" (pouze pro MŠMT)
III-1m Studijní programy uskutečňované spolu s jinou VŠ
III-1n (3.4) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou
III-1o Společné studijní programy Joint Degree na UK
III-1p Počty studentů a absolventů podle státní příslušnosti v jednotlivých SP/SO Joint Degree
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2015) (verze pro tisk)
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2015) (verze pro web)
III-2b (4.1) Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 12. 2015) (pouze pro MŠMT)
III-2c Celkový počet studentů podle fakult (k 31. 10. 2015)
III-b Studenti ve studijních programech
III-c Struktura studentů
III-2d Počet studentů podle studijních programů
III-2e Počet cizinců studujících na UK
III-e Procento a počet studentů - cizinců (2006 - 2015)
III-2f Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2015)
III-2f (4.2) Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (verze MŠMT)
III-2g (4.3) Počet studentů starších než 30 let podle skupin kmenových oborů
III-2h Počet studentů podle krajů ČR a států
III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
III-3b Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných - dle fakult
III-3b (6.1) Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
III-f Vývoj počtu přihlášek - 2006-2015
III-g Struktura přihlášek
III-h Struktura přijetí
III-i Struktura zapsaných
III-3c Četnost přihlášek podaných do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
III-3d Počet uchazečů o studium na UK podle krajů ČR a států
III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
III-3e (6.2) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
III-4a Celkový počet absolventů
III-4a (5.1) Celkový počet absolventů (verze pro MŠMT)
III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
III-k Vývoj počtu absolventů (2006-2015)
III-l Struktura absolventů
III-4c Celkový počet absolventů podle fakult a studijních programů
III-4d Celkový počet absolventů podle studijních programů
III-4e Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
III-4f Seznam smluv a dodatků ke smlouvám o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2014-2015)
III-5c (4.4) Studijní neúspěšnost - kalendářní rok
III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
III-6b Počet současně studovaných studií na UK
III-7a Počet přiznaných stipendií
III-7b Přiznaná stipendia (v tis. Kč)
III-7c Poplatky spojené se studiem
III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
III-8 Ceny udělené studentům a absolventům
III-9 Poskytování poradenských služeb v IPSC
III-10 Počet absolventů rigorózního řízení
III-11Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2014-2015
III-p Počet hodnocených doktorandů 2005-2015
III-q Hodnocení doktorandů - 2005-2015
III-r Zahraniční stáže doktorandů - 2005-2015
III-s Školitelé Ph.D. studia - 2005-2015
III-12a (10.1) Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů (pro MŠMT ne §60)
III-12b (10.2) Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-13a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-13b Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-n Počet kurzů CŽV
III-o Počet účastníků kurzů CŽV
III-14a Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-14b Počet účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-14 (7.6) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků (verze pro MŠMT)
III-15a Počet kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
III-15b Počet účastníků kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
III-16 (11.3) Počet studijních oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc
IV-1a Počet grantů nově získaných z GA ČR 2006-2015
IV-1b Počet grantů nově získaných z TA ČR 2011-2015
IV-1c Počet grantů NAKI nově získaných z MK ČR 2011-2015
IV-1d Počet grantů nově získaných z IGA MZd ČR (od r. 2015 AZV) 2011-2015
IV-2a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2015 (werze pro tisk)
IV-2a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2015 (werze pro web)
IV-2b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty nově přijaté
IV-2c Projekty Horizont 2020 zahájené v r. 2015
IV-2d Pokračující projekty 7. RP
IV-2e (12.2) Zapojení do zahraničních programů výzkumu a vývoje
IV-3a Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
IV-3b Přehled výzkumných infrastruktur
IV-4 Podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT
IV-5 PRVOUK - přehled programů
IV-6 Hodnocení projektů UNiverzitních výzkumných CEnter - UNCE
IV-7 Počty projektů UNCE a poskytnuté finanční prostředky podle fakult
IV-8 Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
IV-9 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů podle fakult
IV-10a GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
IV-10b GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
IV-a GAUK - počty podaných a přijatých projektů - 2006-2015
IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - projekty 2015 (6. kolo)
IV-12a Publikační činnost interních pracovníků UK - Články
IV-12b Publikační činnost interních pracovníků UK - Knihy
IV-13a Počet záznamů RIV
IV-13b Počet záznamů RUV
IV-14 (7.5) Počty a průměrný věk nově habilitovaných a jmenovaných podle fakult
IV-15 Nově habilitovaní docenti
IV-16 Nově jmenovaní profesoři
IV-b Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2006-2015)
IV-c Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2006-2015)
IV-17 Počet akreditovaných habilitačních oborů a jmenovacích oborů
IV-18 Nové akreditace a reakreditace habilitačních oborů
IV-19 Nové akreditace a reakreditace oborů pro jmenovací řízení
IV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
IV-21 Čestné doktoráty
IV-22a Vědecké konference
IV-22b (11.1) Vědecké konference (verze pro MŠMT)
IV-23 Hostující profesoři jmenovaní v r. 2015
IV-24 Emeritní profesoři jmenovaní v r. 2015
IV-25 Profilové oblasti
V-1 Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro tisk)
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro web)
V-3 Mobilita studentů (verze pro tisk)
V-3 Mobilita studentů (verze pro web)
V-4 Další studijní pobyty v zahraničí (verze pro tisk)
V-4 Další studijní pobyty v zahraničí (verze pro web)
V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro tisk)
V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro web)
V-a Mobilita studentů - ERASMUS 2005-2015
V-b Mobilita studentů - ERASMUS
V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro tisk)
V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro web)
V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro tisk)
V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro web)
V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro tisk)
V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro web)
V-6a Fond mobility - počty podaných a schválených žádostí
V-c Fond mobility 2006 - 2015
V-d Fond mobility - struktura schválených žádostí
V-6b Fond mobility - finance
V-7 Přijetí zahraničních návštěv
V-8 Norské fondy a fondy EHP - Program spolupráce škol a stipendia (CZ07)
V-9 Strategická partnerství
V-10 Erasmus+ Strategická partnerství - projekty
VI-1a Přehled akcí hrazených z FRM
VI-1b Přehled akcí financovaných z FRM (nad 100 tis. Kč)
VI-2 Přehled akcí hrazených ze státního rozpočtu
VI-3 Využití státního rozpočtu v letech 2006-2015
VI-4a Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
VI-4b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
VI-4c Strukturální fondy EU - UK jako partner
VI-5 Patenty a užitné vzory
VI-6 Inovační transfer
VI-7 Smluvní výzkum
VI-8 Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT
VII-1a Ubytování studentů
VII-1b Ubytování studentů - seznam a kapacita kolejí
VII-2a Stravování studentů
VII-2b Stravování studentů - seznam a kapacita menz
VII-3 Počet evidovaných studentů se specifickými potřebami
VII-4 (8.2) Péče o studenty
VII-5a Míra nezaměstnanosti absolventů UK
VII-5b Míra nezaměstnanosti absolventů podle fakult
VII-6a Celouniverzitní akce IPSC RUK a účast za UK na veletrzích pomaturitního vzdělávání
VII-6b Kurzy IPSC RUK
VII-6c Semináře IPSC RUK
VIII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
VIII-a Produkce nakladatelství Karolinum 2006 - 2015
VIII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
IX-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
IX-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
IX-3 (9.1) Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby (verze pro MŠMT)
IX-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
IX-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
IX-c Struktura knihovního fondu
IX-d Vývoj počtu kurzů a počtu návštěv na centrální instalaci Moodle (2006-2015)
IX-e Počty návštěv v centrálních instalacích Moodle pro výuku (2011-2015)
IX-f Připojení pracovišť k síti (Praha) (2015)
IX-g Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu) (2015)
X-1 Výběrové kalendárium významných univerzitních událostí
XI-1 Umístění UK v mezinárodních žebříčcích
XI-2 Počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
XI-3 Počet stížností
neoficiální EPUB a neoficiální MOBI podoba Výroční zprávy (bez ilustrací, s odkazy na tabulky a grafy na webu)