Výroční zpráva o činnosti 2016 - Univerzita Karlova

Seznam tabulek a grafů
Tučné písmo - tabulka či graf je součástí tištěné verze Zprávy (možná v upravené verzi)
Normální písmo - tabulka či graf je pouze v elektronické podobě
Označení některých tabulek číslem v závorce je odkazem na Osnovu VZČ vydanou MŠMT.
Sedmnáct stránek o jednotlivých fakultách
I-1 Vedení Univerzity Karlovy
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy
I-4 Správní rada Univerzity Karlovy
I-5a Grantová rada
I-5b Ediční rada
I-5c Historická komise
I-5d Etická komise
I-5e Mezinárodní rada
I-5f Rada pro vnitřní hodnocení
I-6 Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy
I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích, sítích a uskupeních
II-1 Veřejné zdroje financování
II-a,b Struktura financování
II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
II-2b (6.1) Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
II-c Struktura pracovníků UK
II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků
II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků
II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
II-f Věková struktura pracovníků UK
II-g Věková struktura pracovníků (ženy, muži) UK
II-3 (6.2) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
II-4 Přehled o úvazcích pracovníků
II-4 (6.3) Přehled o úvazcích pracovníků (jde o akademické a vědecké pracovníky bez ostatních) verze pro MŠMT
II-5 (6.4) Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím dle fakult
II-5a Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím podle občanství
II-6 (8.2) Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech
III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2016)
III-1b Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2016)
III-1b (2.1) Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2016) verze pro MŠMT
III-1c Počet uskutečňovaných studijních programů a oborů dle typu studia (údaje platné k 31. 10. 2016)
III-a Vývoj počtu studijních programů (k 31. 10. 2016)
III-1d Přehled nových akreditací
III-1e Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách UK ke dni 31. 8. 2016
III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
III-1g (2.5) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou verze pro MŠMT
III-1h Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2016)
III-1j (2.2) Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2016) verze pro MŠMT
III-1k Předsedové oborových rad doktorských studijních programů
III-1l (2.3) Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree" verze pro MŠMT
III-1m Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR
III-1n (2.4) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR verze pro MŠMT
III-1o Společné studijní programy Joint Degree na UK
III-1p Počty studentů a absolventů podle státní příslušnosti v jednotlivých SP/SO Joint Degree (2016)
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2016) (verze pro tisk)
III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2016) (verze pro web)
III-2b (3.1) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) (k 31. 12. 2016) verze pro MŠMT
III-2c Celkový počet studentů podle fakult (k 31. 10. 2016)
III-b Studenti ve studijních programech
III-c Struktura studentů
III-2d Počet studentů podle studijních programů
III-2e Počet cizinců studujících na UK
III-e Procento a počet studentů - cizinců (2007 - 2016)
III-2f Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2016)
III-2f (3.2) Celkový počet studentů - samoplátců podle skupin kmenových oborů verze pro MŠMT
III-2g Počet studentů starších než 30 let podle skupin kmenových oborů
III-2h Počet studentů podle krajů ČR a států
III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
III-3b Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných - dle fakult
III-3b (5.1) Počet uchazečů, podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
III-f Vývoj počtu přihlášek - 2007-2016
III-g Struktura přihlášek
III-h Struktura přijetí
III-i Struktura zapsaných
III-3c Četnost přihlášek podaných do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
III-3d Počet uchazečů o studium na UK podle krajů ČR a států
III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
III-3e Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
III-4a Celkový počet absolventů
III-4a (M) Celkový počet absolventů (kalendářní rok) verze pro MŠMT
III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
III-k Vývoj počtu absolventů (2007-2016)
III-l Struktura absolventů
III-4c Celkový počet absolventů podle fakult a studijních programů
III-4c (4.1) Celkový počet absolventů verze pro MŠMT
III-4d Celkový počet absolventů podle studijních programů
III-4e Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
III-4f Seznam smluv a dodatků ke smlouvám o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2015-2016)
III-5c Studijní neúspěšnost - kalendářní rok 2016 verze pro MŠMT
III-5d (3.3) Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %) - data MŠMT verze pro MŠMT
III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
III-6b Počet současně studovaných studií na UK
III-7a Počet přiznaných stipendií
III-7b (3.4) Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
III-7c Poplatky spojené se studiem (za další studium a za delší studium)
III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
III-8 Ceny udělené studentům a absolventům
III-9 Poskytování poradenských služeb v IPSC
III-10 Počet absolventů rigorózního řízení
III-11 Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2015-2016
III-p Počet hodnocených doktorandů 2006-2016
III-q Hodnocení doktorandů - 2006-2016
III-r Zahraniční stáže doktorandů - 2006-2016
III-s Školitelé Ph.D. studia - 2006-2016
III-12a (2.6) Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-12b (2.7) Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
III-13a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-13b Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
III-n Počet kurzů CŽV
III-o Počet účastníků kurzů CŽV
III-14a Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-14b Počet účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
III-15a Počet kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
III-15b Počet účastníků kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
III-16 (8.3) Počet studijních oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc
IV-1a Granty z prostředků účelové podpory podle §3 odst. 2a) zákona č. 130/2002 Sb. (mimo programy MŠMT)
IV-1b Projekty z prostředků účelové podpory dle zákona 130/2002 Sb. v programech MŠMT
IV-2a Projekty ze zahraničních a mezinárodních zdrojů
IV-2b Pokračující projekty 7.RP
IV-2c Projekty Horizont 2020
IV-2d (7.1) Zapojení do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)
IV-3a Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
IV-3b Velké infrastruktury se zapojením UK dle Cestovní mapy 2016-2022
IV-4 Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)
IV-5a Přehled Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) v roce 2016
IV-5b Přehled programů Progres
IV- 6 Programy UNiverzitní výzkumná CEntra - UNCE
IV-7 Počty projektů UNCE a poskytnuté finanční prostředky podle fakult
IV-8 Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
IV-9 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů podle fakult
IV-10a GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
IV-10b GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
IV-a GAUK - počty podaných a přijatých projektů - 2007-2016
IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2016 (7. kolo) - podle fakult
IV-12a Publikační činnost interních pracovníků UK - články
IV-12b Publikační činnost interních pracovníků UK - knihy
IV-13a Počet záznamů RIV
IV-13b Počet výsledků v RUV
IV-14 (6.5) Počty a průměrný věk nově habilitovaných a jmenovaných podle fakult
IV-15 Nově habilitovaní docenti
IV-16 Nově jmenovaní profesoři
IV-b Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2007-2016)
IV-c Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2007-2016)
IV-17 Počet akreditovaných habilitačních oborů a jmenovacích oborů
IV-18 Akreditace oborů habilitačních řízení projednaných v roce 2016
IV-19 Akreditace oborů jmenovacího řízení projednaných v roce 2016
IV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
IV-21 Čestné doktoráty
IV-22a Vědecké konference
IV-22b (8.1) Vědecké konference verze pro MŠMT
IV-23 Hostující profesoři jmenovaní v r. 2016
IV-24 Emeritní profesoři jmenovaní v r. 2016
IV-25 Profilové oblasti
V-1 Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro tisk)
V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro web)
V-3 Mobilita ostatních (ne akademických a ne vědeckých) pracovníků (verze pro tisk)
V-3 Mobilita ostatních (ne akademických a ne vědeckých) pracovníků (verze pro web)
V-4 Mobilita studentů (verze pro tisk)
V-4 Mobilita studentů (verze pro web)
V-5 (7.3) Mobilita absolventů (v%) verze pro MŠMT
V-6 Další studijní pobyty v zahraničí (verze pro tisk)
V-6 Další studijní pobyty v zahraničí (verze pro web)
V-7a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro tisk)
V-7a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro web)
V-a Mobilita studentů - ERASMUS 2006-2016
V-b Mobilita studentů - ERASMUS
V-7b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro tisk)
V-7b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro web)
V-7c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro tisk)
V-7c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro web)
V-7d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro tisk)
V-7d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro web)
V-7e (7.2) Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu na zdroj financování) verze pro MŠMT
V-8a Fond mobility - počty podaných a schválených žádostí
V-c Fond mobility 2007 - 2016
V-d Fond mobility - struktura schválených žádostí
V-8b Fond mobility - finance
V-9 Strategická partnerství
V-10 Erasmus+ Strategická partnerství - projekty
V-11 Přijetí zahraničních návštěv
VI-1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních žebříčcích
VII-1a Přehled akcí hrazených z FRM
VII-1b Přehled akcí financovaných z FRM (nad 100 tis. Kč)
VII-2 Přehled akcí hrazených s účastí státního rozpočtu
VII-3 Využití státního rozpočtu v letech 2007-2016
VII-4a Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
VII-4b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
VII-5 Smluvní výzkum
VII-6 (8.4) Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe
VII-7 Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT
VII-8 (12.3) Institucionální rozvojový plán vysoké školy
VIII-1a Ubytování studentů
VIII-1b Ubytování studentů - seznam a kapacita kolejí
VIII-2a Stravování studentů
VIII-2b Stravování studentů - seznam a kapacita menz
VIII-3 (12.1) Péče o studenty
VIII-4 Počet evidovaných studentů se speciálními potřebami
VIII-5a Míra nezaměstnanosti absolventů UK
VIII-5b Míra nezaměstnanosti absolventů podle fakult
VIII-6a Celouniverzitní akce IPSC RUK a účast za UK na veletrzích pomaturitního vzdělávání
VIII-6b Kurzy IPSC RUK
VIII-6c Semináře IPSC RUK
X-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
X-a Produkce nakladatelství Karolinum 2007 - 2016
X-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
XI-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
XI-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
XI-3 (12.2) Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby verze pro MŠMT
XI-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
XI-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
XI-c Struktura knihovního fondu
XI-d Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle (2007-2016)
XI-e Počty návštěv v centrálních instalacích Moodle pro výuku (2011-2016)
XI-f Připojení pracovišť k síti (Praha)
XI-g Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu)
XII-1 Počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
XII-2 Počet stížností

Textová část VZČ (s odkazy na tabulky a grafy) po první textové korektuře jako ve formátu .docx, jako .pdf
a jako ePub.
 
Tabulky vyžadované MŠMT v podobě .pdf.