Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 - Univerzita Karlova

Seznam tabulek a grafů 

Tučně - tabulka/graf je v tištěné verzi
Normálně - tabulka/graf není v tištěné verzi

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I-1 Vedení Univerzity Karlovy
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy
I-4 Rada pro vnitřní hodnocení
I-5 Správní rada Univerzity Karlovy
I-6 Grantová rada
I-7 Ediční rada
I-8 Historická komise
I-9 Etická komise
I-10 Mezinárodní rada
I-11 Rada pro komercializaci
I-12 Rada pro celoživotní vzdělávání
I-13 Fakulty a další součásti
I-14 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-15 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-16 Opatření rektora vydaná v roce 2018
I-17 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích, sítích a uskupeních
I-18 Veřejné zdroje financování
I-a Struktura financování
I-19 Poskytování informací podle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím
STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
II-1 Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2018)
II-a Vývoj počtu studijních programů (k 31. 10. 2018)
II-2 Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2018)
II-3 (2.1) Akreditované studijní programy (počty) (údaje platné k 31. 12. 2018)
II-4 Počet uskutečňovaných studijních programů a oborů dle typu studia (údaje platné k 31. 10. 2018)
II-5 (2.5) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou - neexistují
II-6 Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných v cizím jazyce (údaje platné k 31. 12. 2018)
II-7 Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2018)
II-8 Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2018), verze pro MŠMT
II-9 (2.3) Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ
II-10 (2.4) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR
II-11 (2.6) Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
II-12 (2.7) Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
II-13 Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
II-14 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
II-b Počet kurzů CŽV
II-c Počet účastníků kurzů CŽV
II-15 Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků a jejich účastníků
II-16 Počet kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
II-17 Počet účastníků kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
II-d Vývoj počtu kurzů a počtu návštěv na centrální instalaci Moodle
II-e Počty návštěv v centrálních instalacích Moodle pro výuku
STUDENTI
III-1 Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2018)
III-2 (3.1) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
III-3 Celkový počet studentů podle fakult (k 31. 10. 2018)
III-a Studenti ve studijních programech (2009-2018)
III-b Struktura studentů
III-4 Počet studentů podle studijních programů
III-5 Počet cizinců studujících na UK
III-6 Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2018)
III-7 (3.2) Studenti - samoplátci (počty studií)
III-8 Celkový počet studentů podle států a krajů
III-c Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-d Procento a počet studentů - cizinců (2009-2018)
III-9 Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
III-10 Studijní neúspěšnost ve studijních programech v 1. ročníku (k 31.12.2018)
III-11 Studijní neúspěšnost - akademický rok (2017-2018)
III-12 Studijní neúspěšnost - kalendářní rok
III-13 (3.3) Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %)
III-14 Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
III-15 Počet současně studovaných studií na UK
III-16 (3.4) Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
III-17 Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2017-2018
III-e Počet hodnocených doktorandů (2009-2018)
III-f Hodnocení doktorandů (2009-2018)
III-g Zahraniční stáže doktorandů (2009-2018)
III-h Školitelé Ph.D. studia (2009-2018)
III-18 Ubytování a stravování studentů
III-19 Seznam kolejí a menz s uvedením jejich kapacity
III-20 (12.1) Ubytování, stravování
ABSOLVENTI
IV-1 Celkový počet absolventů UK (k 31.10.2018)
IV-2 Celkový počet absolventů podle fakult (k 31.10.2018)
IV-a Vývoj počtu absolventů (2009-2018)
IV-b Struktura absolventů
IV-3 Celkový počet absolventů podle studijních programů (k 31.10.2018)
IV-4 (4.1) Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
IV-5 Celkový počet absolventů podle studijních programů (k 31.10.2018)
IV-6 Průměrná délka studia absolventů podle fakult a studijních programů (v měsících) (k 31.12.2018)
IV-7 Míra nezaměstnanosti absolventů veřejných vysokých škol (k 30. 4. 2018)
IV-8 Míra nezaměstnanosti absolventů podle fakult (k 30. 4. 2018)
ZÁJEM O STUDIUM
V-1 Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů (k 31.10.2018)
V-2 Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných (k 31.10.2018)
V-3 (5.1) Zájem o studium na vysoké škole - počet uchazečů, podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných dle typu studia a skupin kmenových oborů (k 31.12.2018)
V-a Vývoj počtu přihlášek (2009-2018)
V-b Struktura přihlášek
V-c Struktura přijetí
V-d Struktura zapsaných
V-4 Celkový počet uchazečů podle států a krajů
V-e Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
ZAMĚSTNANCI
VI-1 Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
VI-2 (6.1) Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty)
VI-a Struktura pracovníků UK
VI-b Struktura akademických a vědeckých pracovníků
VI-c Věková struktura pracovníků podle fakult
VI-d Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků UK
VI-e Věková struktura pracovníků (ženy, muži) UK
VI-3 (6.2) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
VI-4 (6.3) Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)
VI-5 (6.4) Vedoucí pracovníci (fyzické osoby) (k 31. 12. 2018)
VI-6 (6.5) Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty)
VI-7 Počet akademických a vědeckých pracovníků - cizinců (přepočtené počty)
VI-8 (8.2) Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)
VI-9 (6.6) Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
INTERNACIONALIZACE
VII-1 (7.1) Zapojení do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)
VII-2 Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
VII-3 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-4 Mobilita ostatních (neakademických a nevědeckých) pracovníků (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-5 Mobilita studentů (verze pro tisk), (verze pro web
VII-6 (7.3) Mobilita absolventů (počty a podíly absolvovaných studií)
VII-7 Mezinárodní programy v gesci MŠMT (2017/2018)
VII-8 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech - studenti (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-a Mobilita studentů - ERASMUS
VII-9 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech - akademičtí pracovníci (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-10 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech - ostatní pracovníci
VII-11 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech - projekty, dotace
VII-12 (7.2) Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu na zdroj financování)
VII-13 Fond mobility - počty podaných a schválených návrhů
VII-b Fond mobility 2009 - 2018
VII-c Fond mobility - struktura schválených žádostí
VII-14 Fond mobility - finance
VII-d Fond mobility - čerpání
VII-15 Seznam smluv a dodatků ke smlouvám o dvojím vedení dizertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
VII-16 Strategická partnerství a uskupení
VII-17 Přijetí zahraničních návštěv
VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
VIII-1 Nové granty z prostředků účelové podpory podle § 3 odst. 2a) zákona č. 130/2002 Sb. (mimo programy MŠMT)
VIII-2 Projekty z prostředků účelové podpory dle zákona 130/2002 Sb. v programech MŠMT
VIII-3 Projekty ze zahraničních a mezinárodních zdrojů
VIII-4 Projekty 7. RP a H2020
VIII-5 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
VIII-6 Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)
VIII-7 Velké infrastruktury se zapojením UK dle Cestovní mapy 2016-2022
VIII-8 Přehled programů Progres
VIII-9 Přehled programů Primus
VIII-10 Finanční prostředky UNCE
VIII-11 Počty projektů UNCE a poskytnuté finanční prostředky na rok 2018 podle fakult
VIII-12 Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK v roce 2018 (vročení monografií 2016)
VIII-13 GA UK - Počty podaných a přijatých nových projektů
VIII-14 Grantová agentura UK - přidělené finance pro rok 2018 - 15. kolo - podle sekcí
VIII-15 Grantová agentura UK - přidělené finance pro rok 2018 - 15. kolo - podle fakult
VIII-a Počty podaných a přijatých projektů GAUK (2009-2018)
VIII-16 Specifický vysokoškolský výzkum – schválené projekty 2018 (9. kolo) – podle fakult
VIII-17 Publikační činnost interních pracovníků UK – články a ostatní publikační činnost
VIII-18 Publikační činnost interních pracovníků UK – knihy
VIII-19 Počet záznamů RIV
VIII-20 Počet výsledků v RUV
VIII-21 Nově habilitovaní docenti
VIII-22 Nově jmenovaní profesoři
VIII-b Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2009-2018)
VIII-c Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2009-2018)
VIII-23 Počet akreditovaných habilitačních oborů a jmenovacích oborů
VIII-24 Obory habilitačního řízení a obory řízení ke jmenování profesorem
VIII-25 Čestné doktoráty
VIII-27 Emeritní profesoři jmenovaní (od r. 1994)
VIII-28 Vědecké konference pořádané nebo spolupořádané fakultou/součástí
VIII-29 (8.1) Vědecké konference pořádané nebo spolupořádané fakultou/součástí (verze pro MŠMT)
VIII-30 (8.3) Počet studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe1 po dobu alespoň 1 měsíce
VIII-31 Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů
VIII-32 Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů
VIII-33 Smluvní výzkum
VIII-34 (8.4) Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe
VIII-35 Interní soutěž programu GAMA
VIII-36 Zapojení vysoké školy do Rozvojových programů MŠMT
VIII-37 (12.3) Institucionální rozvojový plán vysoké školy
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE
X-1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních žebříčcích
X-2 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
X-3 Ocenění udělovaná Univerzitou Karlovou
TŘETÍ ROLE
XI-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
XI-a Produkce nakladatelství Karolinum (2009-2018)
XI-2 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
XI-3 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
XI-4 (12.2) Vysokoškolské knihovny
XI-b Centrální katalog - vývoj počtu záznamů (2009-2018)
XI-c Centrální katalog - podíl na tvorbě (2009-2018)
XI-d Struktura knihovního fondu (2009-2018)